Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

DE S. JACOBO JUNIORE EPISCOPO
(σελίδες 356 -358)
Ο Άγιος Ιάκωβος ο Ομολογητής ο Επίσκοπος


Λύπας ἐνεγκὼν σῆς χάριν σκιᾶς, Λόγε,
Βίου σκιώδους Ἰάκωβος ἡρπάγη.
Κρύψαν ὑπὸ χθόνα εἰκαδ' Ἰάκωβον κατὰ πρώτην.
Βιογραφία

Ασκητής από νεαρή ηλικία ο Όσιος Ιάκωβος, διακρίθηκε για την καθαρή ζωή και την ολόψυχη προσήλωση του στα διδάγματα και τις εντολές της πίστης. Αναδείχθηκε επίσκοπος στα χρόνια των εικονομάχων και διώχθηκε σκληρά, μέχρι του σημείου να στερηθεί ακόμα και αυτό το ψωμί. Αλλά όλη η στέρηση και η κακοπάθεια που υπέστη, δε λύγισε καθόλου το φρόνημα του. Έμεινε σταθερός μέχρι την τελευταία του πνοή, ενθυμούμενος τα λόγια του Αποστόλου των Εθνών: «Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ» ( Β' προς Τιμόθεον, β' 3.). Σύ, λοιπόν, κακοπάθησε σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού.

Менологий  21- 24 марта;  Византия. Греция; XIV в.; памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека (Bodleian Library)
Ο Άγιος Ιάκωβος ο Ομολογητής ο Επίσκοπος
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Μαρτίου (21 - 24)  τού 14ου αιώνα μ.Χ. και ευρίσκεται Αγγλία. Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ἐγκράτειας ἐκλάμψας Πάτερ Ἰάκωβε, ὡς Ἱεράρχης τοῦ Λόγου καὶ ἀληθὴς λειτουργός, ὠρθοτόμησας πιστῶς λόγον τὸν ἔνθεον οὗπερ τὴν χάριν βέβαιων, δι' ἀγώνων εὐαγῶν, ἐδίδαξας προσκυνεῖσθε, τὴν τοῦ Σωτῆρος Εἰκόνα, ὦ καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ πάντων ἠμῶν.

Κάθισμα
Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Τὴν ὡραιότητα τῶν διδαγμάτων σου, καὶ τὴν λαμπρότητα τῶν νοημάτων σου, καὶ οὓς ὑπέστης διωγμούς, σεπτὰ δι᾽ ἐκτυπώματα, Πάτερ ἐκπληττόμενοι, κατὰ χρέος τιμῶμέν σε, Ἰάκωβε πανεύφημε, θυηπόλε τοῦ Κτίστου σου· διὸ σὺν ὑμνῳδίαις βοῶμέν σοι· Σῶσον ἡμᾶς ταῖς πρεσβείαις σου.

 Στιχηρὰ τοῦ Ἱεράρχου 
Ἦχος β' 
Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ 
Κόσμου τοὺς θορύβους ἐκφυγών, ἐν ἀταραξίᾳ παμμάκαρ τὸν νοῦν ἐφύλαξας, μὴ περιπλανώμενον, μηδὲ ῥεμβόμενον, ταῖς τοῦ βίου συγχύσεσι, καὶ ταῖς τρικυμίαις, ἀλλ' ἀνατεινόμενον, καὶ ἄνω βλέποντα, πόθῳ πρὸς τὸν ἄνω Δεσπότην, πρὸς τὸν εὐεργέτην τῶν ὅλων, ἀξιομακάριστε Ἰάκωβε. 

Ἦχος β' 
Ἔξω τῆς τοῦ κόσμου ταραχῆς, Πάτερ διεξάγων τὸν βίον, παθῶν ἐλεύθερος, γέγονας τῇ χάριτι περιφρουρούμενος, καὶ δαιμόνων τὰς φάλαγγας, ἀσκήσει συντόνῳ, καὶ θείαις ἀστράψεσι, καταστεψάμενος, χαίρων σὺν Ἀγγέλοις χορεύεις, ὧν τὴν πολιτείαν ἐκτήσω, περὶ τὸν Παντάνακτα καὶ Κύριον.

Ἦχος β' 
Ἔζης ἔξω κόσμου καὶ σαρκός, ὑπὲρ τὰ ὁρώμενα πάντα, ὡς τὴν ἀόρατον, δόξαν ἐνθυμούμενος, καὶ φανταζόμενος, τῆς σκηνῆς τὴν εὐπρέπειαν, τῆς ἐπουρανίου, καὶ τὴν ὡραιότητα τὴν ἀκατάληπτον, ἧς νῦν ἐμφορούμενος σῶσαι, τοὺς πιστῶς τιμῶντάς σε Πάτερ, τὸν Χριστὸν δυσώπησον Ἰάκωβε. 

  

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

DE SS. MONACHI S MARTYRIBUS IN LAURE S. SABAE
(σελίδες 165 - 179) Οι φονευθέντες Αββάδες της Ιεράς Λαύρας Αγίου Σάββα.
Αγίου Στεφάνου του ΜελωδούΔιήγηση για τους φονευθέντες Αββάδες
Στην Ιερά Λαύρα του Αγίου Σάββα.


 Την εποχή αυτή πέθαναν στη Λαύρα του Αγίου Σάββα Πατέρες, με μαρτυρικό θάνατο, τον οποίο περιέγραψε σαν αυτόπτης μάρτυρας ο Άγιος Στέφανος ο Μελωδός, που υπήρξε Αγιοπολίτης και Σαββαϊτης ( + 807), με προτροπή του Ηγουμένου της Λαύρας Βασιλείου, ο οποίος απουσίαζε τον καιρό της επιδρομής των βαρβάρων. Και είναι αλήθεια ότι το έργο του δεν γράφει όνομα, αλλά στη βιογραφία του Αγίου Στεφάνου του Θαυματουργού ο συγγραφέας της Λεόντιος, μιλώντας για κάποιον ευσεβή άνθρωπο, συμμαθητή του αββά Θεοκτίστου, λέει ότι αυτός εντάχθηκε στο σύνολο των Πατέρων που θανατώθηκαν από τους βαρβάρους στην Μεγίστη Λαύρα, «των οποίων τη διήγηση συνέγραψε ο πανάρετος αββάς Στέφανος, το καύχημα της Λαύρας μας».  Το έργο αυτό έχει την εξής επιγραφή: «Εξήγησις, ήτοι μαρτύριον των Αγίων Πατέρων, των αναιρεθέντων υπό των βαρβάρων, ήγουν Σαρακηνών, εν τη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου πατρός ημών Σάββα». Ο Στέφανος έκανε πολλούς κανόνες για τους φονευθέντες στη Λαύρα την 20η Μαρτίου. 

Ο Στέφανος έγινε αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων στη Λαύρα, «όντας ένας από τους μοναχούς στην ευαγή αυτή Λαύρα, αν και ανάξιος, και ένας από αυτούς που βρέθηκαν εκεί την ώρα της ολέθριας εφόδου και επιθέσεως των βαρβάρων». Η ληστρική αυτή έφοδος και επίθεση των Σαρακηνών κατά της Λαύρας, πρέπει να αποδοθεί στις τάσεις που είχαν αυτοί για λεηλασία, καθώς πίστευαν ότι στα κελλιά των πατέρων θα βρουν θαμμένους άπειρους θησαυρούς. Το 788, όταν ήταν Πατριάρχης ο Ηλίας και ηγούμενος ο Βασίλειος, έγινε μεγάλος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των Σαρακηνών στην Παλαιστίνη. Και αφού διαιρέθηκαν σε δύο στρατόπεδα, διέπραξαν πολλές αναταραχές χρησιμοποιώντας αθέμιτα μέσα∙ πόσες αρπαγές, αιματοχυσίες και άδικους φόνους έκαναν, πόσα χωριά τα άφησαν ερείπια παραδίδοντάς τα στις φλόγες, αφού πρώτα λεηλάτησαν τους κατοίκους τους και τους έδιωξαν ή τους σκότωσαν, «δεν έχω τη δυνατότητα, ούτε είναι του παρόντος καιρού και του θέματος που ασχολούμαστε να τα διηγηθούμε κατά σειρά», λέει ο Στέφανος. Παντού τα τερατοειδή αυτά όντα επέφεραν φρικτή ερήμωση. Πολυάριθμες και πολυάνθρωπες πόλεις ερημώθηκαν. Την Ελευθερούπολη (πετ τζιπριν) την εκπόρθησαν και την κατάντησαν ακατοίκητη∙ αλλά και την Ασκαλώνα και τη Γάζα και την Σαριφαία και άλλες πόλεις τις εκπόρθησαν, τις κατέστρεψαν και τις άφησαν βοσκοτόπια. Και έστηναν ενέδρες και απογύμνωναν τους περαστικούς και τους τραυμάτιζαν∙ κι αυτοί το θεωρούσαν τύχη, γιατί διέφυγαν το θάνατο. Και ο καθένας φρόντιζε πώς να αρπάζει πράγματα που δεν του ανήκαν, και να συγκεντρώνει πλούτο από ξένα χρήματα και πράγματα. Και αν κάποιος από αυτούς τύχαινε να είναι θυμωμένος με κάποιον ή περισσότερο εναντίον των Χριστιανών, άρπαζε την ευκαιρία και προσπαθούσε με βίαιο τρόπο να τον σκοτώσει και να σφετεριστεί τα υπάρχοντά του.

 Κι ενώ επικρατούσε αυτή η ακαταστασία, και σαν φλόγα που εξαπλώνεται παντού, πολλοί από αυτούς που κατοικούσαν στους αγρούς και τις κωμοπόλεις, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντά τους και επιθυμώντας τη σωτηρία τους, κατέφευγαν στις πολυπληθείς πόλεις, σαν σε καταφύγιο. Και οι κάτοικοι των πόλεων και ιδίως της Αγίας Πόλης, παρατώντας τις δουλειές τους, έσκαβαν τάφρους γύρω από την πόλη και προσπαθούσαν να ανοικοδομήσουν τα τείχη και να σφραγίσουν τις πύλες, και νυχθημερόν τοποθετούσαν φύλακες και σκοπούς, καθώς τους διακατείχε μεγάλος φόβος για τις μαζικές και ξαφνικές ληστρικές εφόδους των επιτιθεμένων. Γιατί ήδη απειλούσαν ότι θα επιτεθούν και κατά της Ιερουσαλήμ, για να τη λεηλατήσουν. Και πραγματικά, προσπάθησαν να την καταλάβουν.

Αλλά οι υπερασπιστές της, αν και ήταν ολιγάριθμοι, κατόρθωσαν να αποκρούσουν τις επιθέσεις τους. Ο ηγούμενος της Λαύρας επέτρεψε σε όσους ήθελαν να φύγουν και να σωθούν στις πόλεις. Αλλά κανείς δεν έφυγε από το ασκητήριο αυτό, ούτε εγκατέλειψε τη Λαύρα. Όλοι με προσευχές και δεήσεις, νύχτα και μέρα παρακαλούσαν το Θεό να πράξει το συμφέρον και το ευάρεστο για τις ψυχές τους. Και παρότρυνε ο ένας τον άλλον λέγοντας: « Αν θελήσει ο Χριστός, τον οποίο νυμφευτήκαμε και για αυτόν κατοικούμε αυτήν την έρημο εγκαταλείποντας ο καθένας την πατρίδα του, να μας σώσει από παράνομα και βαρβαρικά χέρια, μπορεί να το κάνει, καθώς μπορεί εύκολα να κάνει τα πάντα. Αν όμως προστάζει να παραδοθούμε και να πεθάνουμε στα χέρια εκείνων, επειδή ολωσδιόλου γνωρίζει καλά ότι αυτό είναι το καλύτερο, μακάρι να μας παραχωρήσει και κάτι υψηλότερο. Ας δεχτούμε λοιπόν αυτά που παραχωρεί ο Θεός σαν τα πιο συμφέροντα και ας μη γυρίσουμε πίσω στους κοσμικούς θορύβους από φόβο για τους αμαρτωλούς βαρβάρους, δίνοντας έτσι υπόνοια δειλίας, πολύ αισχρό πάθος να το έχει κανείς. Γιατί ο δεσπότης και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, μας πρόσταξε να μη φοβόμαστε αυτούς που θα μας θανατώσουν το σώμα, αλλά δε μπορούν να μας θανατώσουν την ψυχή.

Πόσο ωραίο είναι να βλέπεις ανθρώπους να αναχωρούν από τον κόσμο και να ακολουθούν τον Χριστό και να πορεύονται στην έρημο, και πόσο αισχρό και αποτρόπαιο και επονείδιστο από την άλλη, να βλέπεις αυτούς που αποξενώθηκαν κάποτε από τον κόσμο και έζησαν πολλά χρόνια στην έρημο, να επιστρέφουν πάλι πίσω στον κόσμο από φόβο ανθρώπινο...Δεν έχουμε πόλεις με τείχη και πύργους για να προστατευτούμε, αλλά έχουμε ακατάλυτο τείχος τον Χριστό... Δεν έχουμε αλυσιδωτό θώρακα και περικεφαλαία και δερμάτινη ασπίδα..., αλλά έχουμε την πανοπλία του πνεύματος, αγάπης και ελπίδας θώρακα και θυρεό πίστεως και σωτήρια περικεφαλαία... Δεν έχουμε στρατιωτική φάλαγγα να μας υπερασπίσει, αλλά «παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλω των φοβουμένων αυτών και ρύσεται αυτούς». Για εμάς είτε ζήσουμε είτε πεθάνουμε, κέρδος μας είναι ο Χριστός∙ ούτε ήρθαμε να μείνουμε σε αυτή την έρημο επειδή αγαπούσαμε τη ζωή μας. Για χάρη Τίνος επιλέξαμε να κατοικούμε σε αυτή την ακατοίκητη γη; Δεν είναι ξεκάθαρο, ότι για τον Χριστό; Αν λοιπόν θανατωθούμε σε αυτή, θα θανατωθούμε για τον Χριστό, για τον οποίο δείξαμε σύνεση να κατοικήσουμε σε αυτή∙ τι είναι λοιπόν πιο ευχάριστο και πιο ευτυχές από το να πεθάνουμε για τον Χριστό, ο οποίος πέθανε για την αγάπη του προς εμάς».

Παίρνοντας θάρρος με τέτοια λόγια αποφάσισαν να παραμείνουν στη Λαύρα, καθώς αναλογίζονταν ιδιαίτερα ότι, αν έφευγαν, οι εχθροί θα την κατέστρεφαν, θα κατέκαιγαν την εκκλησία, θα κατεδάφιζαν τα κελλιά και θα καταντούσαν για πάντα ακατοίκητο τον τόπο εκείνο. Οι βάρβαροι συγκεντρώθηκαν στα μέρη γύρω από την παλιά Λαύρα του αββά Χαρίτωνα και σαν ακρίδες και θεόσταλτη οργή, αφού κατέστρεψαν τις γύρω κωμοπόλεις και λεηλάτησαν την ευαγή εκείνη Λαύρα, χωρίς να αφήσουν τίποτα στους εκεί πατέρες και έκαναν τα πάνδεινα εναντίον τους και πολλούς από αυτούς τους υπέβαλαν σε διάφορα βασανιστήρια, έμειναν σε αυτή για αρκετές ημέρες. Και απειλούσαν με οργή και ακόνιζαν τα δόντια τους, σαν αγριόχοιροι και βρυχώνταν σαν λιοντάρια κατά της Μεγίστης Λαύρας, επειδή εκτός από αυτήν, τίποτα δεν είχε μείνει απόρθητο στα περίχωρα, «ως ραξ εν αμπελώνι μετά τρυγητόν».

Και εχθροί της Λαύρας, που ήταν από παλιά γείτονές της και από παλιά διψούσαν να την καταλάβουν και καιροφυλακτούσαν για μια τέτοια ευκαιρία, παρότρυναν και ερέθιζαν τι πλήθος εναντίον της. Οι στρατιώτες που είχαν παραταγμένοι για τη φρούρηση της πόλης, βλέποντάς τους και νομίζοντας ότι θα επιτεθούν κατά της πόλης, τους προϋπάντησαν στα μέρη κοντά στη Βηθλεέμ και αφού έγινε συμπλοκή, σκότωσαν πολλούς από αυτούς και τους καταδίωξαν μέχρι την έρημο. Άλλη φορά τα πλήθη των βαρβάρων συμφώνησαν να επιτεθούν πολύ πρωί στη Λαύρα και να τη λεηλατήσουν.

Αλλά σε κάποια κωμόπολη βρήκαν αρκετές στάμνες γεμάτες κρασί κρυμμένες κάτω από φρύγανα και ήπιαν από αυτό με τόση απληστία και χωρίς μέτρο , ώστε χωρίς να ξεχωρίζει ο ένας τον άλλον συγκρούστηκαν και έτσι ματαιώθηκε ο σκοπός τους.

Κι ενώ αυτά συνέβαιναν για αρκετούς μήνες και οι δρόμοι για την Άγια Πόλη έκλεισαν, μέσα στη Λαύρα διακατέχονταν από φόβο, τρόμο, αγωνία και θλίψη. Τα τρόφιμα μεταφέρονταν, όπως και τώρα, από την Ιερουσαλήμ, και πολλές φορές τα άρπαζαν οι εχθροί. Ακόμα, έμεναν σε ψηλά μέρη, και έτσι καίγονταν από τον καύσωνα τη μέρα και πάγωναν από τον παγετό τη νύχτα και περίμεναν την αιφνιδιαστική ορμή και έφοδο των βαρβάρων∙ και τοποθέτησαν φύλακες σε ψηλό όρος, για να αναγγείλουν με σινιάλο την παρουσία τους. Και πολλές φορές φάνηκαν πλήθη βαρβάρων και οι εντός της Λαύρας το μάθαιναν και με καμπάνες και σήμαντρα προσκαλούσαν για να συγκεντρωθούν όσοι βρίσκονταν στα κελλιά. Οι Πατέρες βρίσκονταν σε μεγάλη αγωνία και φόβο.

Οι εχθροί της Λαύρας αφού πήραν μαζί τους και άλλους και έγιναν πάνω από εξήντα, αποφάσισαν να επιτεθούν εναντίον της. Οι εντός της Λαύρας έμαθαν για αυτή την επίθεση. Ήταν η 13η μηνός Μαρτίου κατά την ανατολή του ήλιου. Οι Πατέρες συγκεντρώθηκαν τρέχοντας στο συνηθισμένο λόφο. Αλλά μόλις τους είδαν να έρχονται από μακριά, τους κατέλαβε μεγάλος φόβος και διαλύθηκαν.

Οι βάρβαροι, αφού διαιρέθηκαν σε δύο τμήματα, συσκέπτονταν. Και ενώ πλησίαζαν αυτοί, κάποιοι πατέρες πήγαν να τους προϋπαντήσουν με την ελπίδα να τους τιθασεύσουν με τέτοια περίπου παρακλητικά λόγια: «Γιατί έχετε έρθει με τέτοιο τρόπο προς εμάς, σαν να είμαστε εχθροί και να έχουμε κάνει τις μεγαλύτερες αδικίες και τα χειρότερα πράγματα και σαν να σας προσβάλαμε πολύ και να σας κακοποιήσαμε; Εμείς, κύριοι, είμαστε ειρηνικοί απέναντι σε όλους∙ ούτε εσάς ούτε άλλους λυπήσαμε ή βλάψαμε ποτέ. Και τόσο πολύ μένουμε μακριά από έριδες και μάχες, επειδή εγκαταλείψαμε τις περιουσίες μας και όλο τον κόσμο και κατοικούμε σε αυτή την έρημο, όπως βλέπετε, για να μπορέσουμε απερίφραστα, αφού απομακρυνθήκαμε από κάθε θόρυβο της ζωής και ταραχή  και  διαφωνία και συναναστροφή, να κλαύσουμε τις αμαρτίες μας και να ευαρεστήσουμε τον Θεό.

Και όχι μόνο δε σας βλάψαμε καθόλου, αλλά και δεν παραλείπουμε να σας ευεργετούμε, όσο μπορούμε∙ γιατί συνεχώς, όσους από σας τυχαίνει να είναι περαστικοί από εδώ, τους παρέχουμε φιλοξενία και τροφή και ανάπαυση. Μη λοιπόν μας ανταμείψετε με πονηριές αντί για αγαθά, ενώ οφείλετε να μας συγχαίρετε με όση δύναμη έχετε για όσες ευεργεσίες σας προσφέραμε∙ αλλά και τώρα είμαστε πρόθυμοι να σας δεξιωθούμε με τρόφιμα από αυτά που έχουμε σε αφθονία και όπως συνήθως να σας προσφέρουμε ανάπαυση».

Αλλά αυτοί απάντησαν με ύβρεις και απειλές: «Δεν έχουμε έρθει εδώ για τρόφιμα, αλλά για χρήματα. Έχετε λοιπόν να διαλέξετε ένα από τα δύο, ή να μας δώσετε χρήματα, ή να πεθάνετε από τα βέλη μας».

Οι της Λαύρας απάντησαν: «Πιστέψτε, άνδρες, πιστέψτε ότι είμαστε ταπεινοί και φτωχοί και εντελώς άποροι και δεν έχουμε αφθονία ούτε σε ψωμί για να χορτάσουμε∙ αλλά δεν έχουμε ούτε περιουσία ούτε πολυτέλεια σε άμφια και ρούχα, κι αν πείτε πάλι για ποσότητα χρυσού, ούτε στο όνειρό μας δε τη φανταστήκαμε ποτέ∙ περνάμε τη ζωή μας εδώ με στενότητα και αυτάρκεια, έχοντας μόνο τα αναγκαία, και αυτά με ελλείψεις». Αλλά εκείνοι οργισμένοι άδειασαν τις φαρέτρες του κατά των Πατέρων και τραυμάτισαν περίπου τριάντα, άλλους σοβαρά, άλλους ελαφρά∙ και άρχισαν να γκρεμίζουν τις πόρτες των κελλιών και να αρπάζουν ό,τι έβρισκαν μέσα σε αυτά. Οι Πατέρες φρόντιζαν τους τραυματίες μεταφέροντάς τους σε κοντινό κελλί, «τους οποίους περιποιήθηκε ο άριστος γιατρός και ευλαβέστατος αββάς Θωμάς, ο οποίος μετά από αυτά χειροτονήθηκε ηγούμενος της Παλαιάς Λαύρας (πιθανόν το 796), και, στις αρχές του ενάτου αιώνα, οπότε και έγραφε ο Λεόντιος τη βιογραφία του Στεφάνου του Θαυματουργού, ήταν πατριάρχης Ιεροσολύμων. Προσπαθούσε λοιπόν να τους θεραπεύσει, δίχως να διστάζει να προσφύγει και σε χειρουργικές εγχειρήσεις. Οι βάρβαροι δεν αρκέστηκαν να λεηλατήσουν τα κελλιά αλλά επιχείρησαν να τα πυρπολήσουν. Οι Πατέρες θλίβονταν βαθύτατα, βλέποντας τα οικήματά τους να καίγονται και τους βαρβάρους  να αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την εκκλησία στις φλόγες. Σήκωναν λοιπόν τα μάτια στον ουρανό και ζητούσαν την εξ ύψους βοήθεια και επικαλούνταν τις πρεσβείες του Αγίου Σάββα.

Οι βάρβαροι, μόλις είδαν κάποιους να έρχονται και υποπτεύθηκαν ότι έρχονται για βοήθεια, αποχώρησαν παίρνοντας μαζί τους τα λάφυρα. Αλλά ακόμα και αν έφυγαν, μεγάλος φόβος τους διακατείχε όλους, διότι φοβούνταν την επιστροφή τους∙ και μέχρι τη δύση του ήλιου έμειναν αμετακίνητοι. Και την επόμενη συγκεντρώθηκαν και έκαναν λιτανείες και προσευχές, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ∙ και αυτό το έκαναν συνέχεια όλη εκείνη την εβδομάδα. Και για παρηγοριά όλοι έμεναν σταθεροί στα ίδια, ευχόμενοι να ζήσουν ή να πεθάνουν όλοι μαζί. Και όταν πέρασε η βδομάδα, την εσπέρα του Σαββάτου, την ώρα που επιτελούσαν τη συνηθισμένη αγρυπνία της Κυριακής στην Εκκλησία, δύο μοναχοί «ευλαβείς και σταθεροί στο φρόνημα» έφτασαν τρέχοντας και λουσμένοι στον ιδρώτα. Αυτούς, οι Πατέρες της Παλαιάς Λαύρας, τηρώντας το νόμο της αγάπης και σπρωγμένοι από τη φλόγα της αδελφικής συμπάθειας, τους έστειλαν, για να αναγγείλουν ότι αυτοί που πριν έξι μέρες επιτέθηκαν εναντίον της Λαύρας, οι ασεβείς και βρωμερότατοι, αφού συγκέντρωσαν πολλούς άλλους ομοίους τους όλη τη βδομάδα, προτίθενται να επιτεθούν την επόμενη νύχτα κατά της Λαύρας για να την ερημώσουν και ότι ήδη κατευθύνονται σε αυτήν από τη δύση του ήλιου και ότι έφτασαν μέσα στο φόβο και την αγωνία μήπως τους συναντήσουν καθ' οδόν. Και οι μοναχοί της Λαύρας, μόλις άκουσαν την οδυνηρή είδηση, «σαν να δέχτηκε ο καθένας ρομφαία στην καρδιά, σαν να ζαλίστηκαν από την αμηχανία, σαν να τους ήρθε σκοτοδίνη από τη συμφορά, διαλύθηκε η δύναμη και η οργάνωσή τους». Και μέσα σε θόρυβο και ταραχή άφησαν μερικούς να ψάλλουν στην Εκκλησία και οι περισσότεροι  συγκεντρώθηκαν  στο συνηθισμένο ύψωμα και διανυκτέρευσαν εκεί ως το πρωί, παγωμένοι από το κρύο της νύχτας και ενώ εσωτερικά ο φόβος πάγωνε το αίμα, εξωτερικά το κρύο πάλι τους συνωθούσε και τους έφερνε κοντά τον έναν στον άλλον. Και δεν σταμάτησαν να παρακαλούν τον Ύψιστο, αν και δε βρίσκονταν στην Εκκλησία, και έριχναν το βλέμμα τους παντού και έτειναν το αυτί τους, μήπως ακούσουν και δουν τους εχθρούς να εμφανίζονται.

Ενώ λοιπόν βρίσκονταν σε τέτοια κατάσταση, φάνηκαν δύο άνθρωποι να βαδίζουν εσπευσμένα, και όταν πλησίασαν, ο ένας ήταν γέροντας μοναχός με ολόλευκα μαλλιά και γένια, και ο άλλος φύλακας και οδηγός. Κατάκοπος από το δρόμο και από τη θλίψη, μόλις που μπορούσε να μιλά και κρατώντας μια μικρή επιστολή στο χέρι του έλεγε ότι από αυτή θα μάθουν το λόγο της παρουσίας του. Άνοιξαν λοιπόν την επιστολή και τη διάβασαν κάτω από το φως της σελήνης και είδαν ότι προερχόταν από τους Πατέρες της Μονής του Αγίου Ευθυμίου. Και είχε το εξής περιεχόμενο: «Θέλουμε να ξέρετε, πατέρες, ότι γνωρίζουμε από ανθρώπους που το ξέρουν καλά, ότι συγκέντρωση πονηρών από τα βόρεια της Αγίας Πόλης συναθροίστηκε με κακό σκοπό και σκέφτεται τη νύχτα αυτή να σας επιτεθεί και να ταλαιπωρήσει και να ερημώσει τη Λαύρα∙ ασφαλίστε λοιπόν  τους εαυτούς σας και να προσεύχεσθε για σας».

Μόλις πήραν στα χέρια τους την επιστολή αυτή οι Πατέρες, κατάλαβαν ότι υπήρχαν δύο συμμορίες, δηλαδή αυτή και εκείνη που ανήγγειλαν οι Παλαιολαυρίτες, οι οποίες ενωμένες επρόκειτο να επιχειρήσουν την έφοδο. Βρισκόμενοι λοιπόν σε αυτή τη δεινή κατάσταση και χωρίς να ελπίζουν σε καμία επίγεια βοήθεια, παρακαλούσαν ασταμάτητα τον Θεό. Ο Στέφανος λέει, «Όμως, αλίμονο, πώς να αντέξω χωρίς δάκρυα την ανάμνηση της φρικτής και ελεεινής εκείνης ώρας; Πώς θα μπορέσω να αναπαραστήσω με το λόγο όσα είδαν τα μάτια μας; Ακόμα κι αν είχα δέκα γλώσσες και άλλα τόσα στόματα (γιατί πραγματικά, τα λόγια για τα πράγματα είναι κατά πολύ κατώτερα και υποδεέστερα), αλλά ούτε ακόμα μπορούν να φανταστούν όσα δέχονται με την ακοή, όπως αυτά που βλέπουν με τα  μάτια. Γιατί η εμπειρία και η αίσθηση και των δύο είναι πιο δύσκολη∙ λοιπόν, ούτε ξυλοκόποι που βρέθηκαν σε πυκνό δάσος, δεν το κατακόβουν τόσο ανελέητα, όπως αυτοί οι ωμοί, θηριώδεις και απάνθρωποι βάρβαροι, σαν σε μακελειό, έκοβαν με τα χτυπήματά τους τα σώματα των πατέρων ανελέητα και χωρίς οίκτο, με αποτέλεσμα όχι να τους εκφοβίσουν ή να προκαλέσουν μέτριο πόνο, αλλά ήδη να τους παραδώσουν σε πικρό θάνατο».

Οι βάρβαροι επιτέθηκαν με μανία. Άλλους τους χτυπούσαν στα νώτα με τα ξίφη, άλλους τους συνέτριβαν τα κεφάλια με μεγάλες και βαριές πέτρες, άλλους τις κνήμες, άλλους με ξύλα και πέτρες τους χτυπούσαν στα πρόσωπα, και δεν υπήρχε ούτε ένας που να μην έχει βαφτεί με αίμα. Και αφού «σαν σε σιδηρουργείο σφυροκόπησαν τους όσιους» αρκετά, τους οδηγούσαν όλους μαζί από παντού, με λιθοβολισμούς και άγριες φωνές, από ψηλά μέσα από το χείμαρρο στην Εκκλησία. Κάποιοι Πατέρες προσπαθούσαν να κρυφτούν σε σπηλιές και σε σχισμές βράχων, καθώς δε μπορούσαν να υπομείνουν τους βασανισμούς αυτούς. Λίγοι όμως τα κατάφεραν να μείνουν κρυμμένοι. Τον «Ηγουμενειάρχη», δηλαδή αυτόν που είχε διακονία να υποδέχεται τους ξένους που θα έμεναν στη Λαύρα, ο οποίος ονομάζονταν Ιωάννης «ευλαβής και επιεικής στο χαρακτήρα και νέος στην ηλικία», αφού τον αναγνώρισαν, του επιτέθηκαν με χιλιάδες χτυπήματα και λιθοβολισμούς και τον μαστίγωσαν, αφήνοντάς τον σχεδόν ημιθανή, και έπειτα, σέρνοντάς τον από τα πόδια μέσα από κακοτράχαλα, γεμάτα πέτρες μέρη, από πάνω, από την κορφή του όρους, τον κατέβασαν ως την Εκκλησία γδέρνοντας όλο το δέρμα της πλάτης και του πίσω μέρους του σώματός του και τον άφησαν ξέπνοο στην αυλή της Εκκλησίας. Αυτός, αφού βασανίστηκε πάλι με καπνό, πέθανε. Οι βάρβαροι, αφού τοποθέτησαν φρουρούς σε ψηλά σημεία, επανέφεραν στη Λαύρα με τη βία όσους προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Κάποιος Σέργιος Δαμασκηνός, βλέποντας τους Πατέρες να τους συνωστίζουν στην Εκκλησία, επειδή γνώριζε, σαν μαθητής του ηγουμένου, τον τόπο, όπου βρίσκονταν άμφια ιερά κρυμμένα και πράγματα της Εκκλησίας, επειδή φοβήθηκε μήπως τον βασανίσουν και αναγκαστεί να αποκαλύψει το μέρος, σκέφτηκε να δραπετεύσει. Αυτόν οι παραταγμένοι φρουροί τον κατάλαβαν που έφυγε και απομακρύνθηκε κάπως από τη Λαύρα, και κατέβηκαν, τον συνέλαβαν και τρυπώντας τον με τα ξίφη, τον ανάγκαζαν να επιστρέψει στη Λαύρα. Και επειδή δεν ήθελε, ένας από τους βαρβάρους τον χτύπησε τρεις φορές με το μαχαίρι του στον τράχηλο και αφού τον έσπρωξαν στον χείμαρρο, έριξαν από πάνω του μεγάλες πέτρες, και έτσι συνέτριψαν όλο του το σώμα. Το λείψανό του, όταν αναχώρησαν οι βάρβαροι, το πήραν οι Πατέρες και το τοποθέτησαν σε όσιες θήκες μαζί με τους υπόλοιπους που φονεύθηκαν αυτή τη μέρα. Οι βάρβαροι έστειλαν κάποιους ανατολικά του χειμάρρου, από όπου φαίνονται καλά τα δυτικά μέρη, για να επιβλέπουν αυτούς που φεύγουν ή κρύβονται σε σπηλιές ή κάτω από βράχους και να το αναγγέλλουν με φωνή και χειρονομία. Κι έτσι κανείς δεν μπόρεσε να διαφύγει από το θανατηφόρο αυτό δίχτυ, καθώς όλοι παντού αναζητούνταν και καταμαρτυρούνταν.

Κάποιοι από τους αδελφούς κατέφυγαν σε μια πολύ στενή σπηλιά, όπου έλπιζαν ότι θα διαφύγουν τη μανία των διωκτών τους. Κάποιος όμως από τους φρουρούς προς τα ανατολικά, τους είδε να μπαίνουν σε αυτή και τους υπέδειξε δείχνοντας με το δάκτυλο και φωνάζοντας δυνατά. Ήρθε λοιπόν κάποιος από αυτούς με ξίφος και από την είσοδο της σπηλιάς πρόσταζε με κραυγές και απειλές να βγουν έξω.  Αυτοί όμως, που ήταν πέντε στον αριθμό, βλέποντας ότι έγιναν αντιληπτοί και ότι θα παραδίνονταν σε πικρά βάσανα, διακατέχονταν από φόβο και τρόμο. Τότε ένας από αυτούς, που ονομάζονταν Πατρίκιος, γεμάτος από θείο ζήλο, αγάπη και φιλαδελφία, είπε στους υπόλοιπους αδελφούς: « Δείξτε θάρρος, αδελφοί μου αγαπητοί και ομόψυχοι ∙ εγώ αποδέχομαι σήμερα τον κίνδυνο για μας και τον θάνατο∙ εγώ για χάρη της δικιάς σας σωτηρίας πρόθυμα παραδίδω τον εαυτό μου στα χέρια των ανελέητων βαρβάρων∙ εσείς καθίστε εδώ σιωπηλά και χωρίς φωνές και θα μείνετε απλησίαστοι στο σπήλαιο». Όρμησε τότε θαρραλέα έξω από το σπήλαιο και είπε στον βάρβαρο ότι είναι έτοιμος να τον ακολουθήσει. Αλλά αυτός επέμενε να βγουν έξω  και οι υπόλοιποι. Ο γενναίος στρατιώτης του Χριστού Πατρίκιος ισχυρίζονταν και έλεγε ότι ήταν ολομόναχος στο σπήλαιο και έτσι τους έσωσε. Αυτοί οι φονικοί και εκδικητικοί συγκέντρωσαν τους Πατέρες, κάποιους στην Εκκλησία, κάποιους στο ηγουμενείο, και αφού συνέλαβαν αυτούς που φαίνονταν να είναι ξεχωριστοί και πρώτοι ανάμεσα στους μοναχούς, τους είπαν: « Εξαγοράστε τους εαυτούς σας και την Εκκλησία σας για τέσσερις χιλιάδες νομίσματα, αλλιώς αμέσως διατάζουμε να σας αποκεφαλίσουν και βάζουμε φωτιά στο ναό σας».

Οι Πατέρες παρακαλούσαν λέγοντας: «Λυπηθείτε μας, για το Θεό, και μη χύνετε τα αίματά μας σήμερα∙ κι αυτή την ποσότητα χρυσού που λέτε, ούτε την έχουμε, ούτε την είχαμε ποτέ. Και αν θέλετε, κοιτάξτε στα ιμάτια που φοράμε και στα προσωπικά μας κελλιά θα σας οδηγήσουμε και όλα τα υπάρχοντά μας θα σας δείξουμε χωρίς να σας κρύψουμε τίποτα και πρόθυμα θα σας τα δώσουμε∙  σας παρακαλούμε μόνο να μας αφήσετε να ζήσουμε, έστω και γυμνούς».

Αλλά αυτοί αγρίευαν και αφού τους έβγαλαν από το ηγουμενείο, προσκαλούσαν τους Αιθίοπες που ήταν μαζί τους, να φέρουν τα ξίφη και να γδάρουν τους Πατέρες. Και κουνούσαν απειλητικά τα γυμνά τους ξίφη μουγκρίζοντας και τον Οικονόμο τον έστησαν στον τοίχο τεντώνοντας τα χέρια του σταυροειδώς και επρόκειτο να τον τοξεύσουν. Και απειλούσαν ότι όλους θα τους σκοτώσουν αν δε φέρουν αυτά που τους ζητούσαν και αν δε φανερώσουν τα κρυμμένα χρυσά και αργυρά σκεύη της Εκκλησίας και κειμήλια. Οι Πατέρες αγωνίζονταν να τους πείσουν ότι δεν έχουν ούτε χρυσό , ούτε θησαυρό. Τότε εκείνοι είπαν: « Φανερώστε μας τους εκλεκτούς και τους προύχοντες ανάμεσά σας, τους ταμίες και τους διοικητές και φύλακες της Λαύρας και των πραγμάτων της Εκκλησίας, ή αμέσως σας αφαιρούμε τη ζωή».

Και οι Πατέρες απάντησαν: «Σας είπαμε ήδη ότι δεν έχουμε τίποτα από αυτά που ζητάτε∙  και αν ψάχνετε τον ηγούμενό μας, μάθετε ότι δεν βρίσκεται εδώ∙ όλοι οι υπόλοιποι είμαστε ίσοι και ομότιμοι». Και πράγματι ο ηγούμενος ήταν απών για ανάγκες της Λαύρας.

Και ενώ τους εκφόβιζαν για πολλές ώρες, βλέποντας ότι δεν πετυχαίνουν τίποτα και ότι είναι έτοιμοι να φονευθούν, τους κατέβασαν στην Εκκλησία. Οι βάρβαροι απαιτούσαν να παρουσιαστεί σε αυτούς ο γιατρός αββάς Θωμάς, που διατελούσε ηγούμενος της Παλαιάς Λαύρας, όταν έγραφε ο Στέφανος, νομίζοντας ότι θα βρουν χρήματα πάνω του. Κι επειδή δεν τον γνώριζαν κατά πρόσωπο, απαιτούσαν να τους τον υποδείξουν. Αλλά οι Πατέρες, «ως αληθώς ευγενείς και θεοσεβείς και φιλάδελφοι», αν και τον είχαν ανάμεσά τους, δεν τον φανέρωσαν ούτε με υπόδειξη, ούτε με λόγια , ούτε με νεύμα. Οι βάρβαροι εξαγριώθηκαν περισσότερο από αυτό, και αν και ένιωσαν θαυμασμό και έκπληξη για την αγάπη, τη φιλάδελφη σχέση και την αντίσταση των Πατέρων, τους χτυπούσαν με ραβδιά και τους λόγχιζαν με μαχαίρια και βέλη, για να τους υποδείξουν αυτόν που ζητούσαν. Κι επειδή δεν κατόρθωσαν τίποτα, τους συγκέντρωσαν όλους στο βάθος του σπηλαίου και στο στόμιό του άναψαν φωτιά. Το σπήλαιο αυτό είναι η Θεόκτιστος Εκκλησία, την οποία ο Στέφανος περιγράφει ως εξής: «η Θεόκτιστος αυτή Εκκλησία είναι ευρύχωρο σπήλαιο, που από την πρόνοια βρέθηκε σε τέτοια θέση, που να μοιάζει με εκκλησία και για αυτό πήρε αυτή την ονομασία, καθώς έχει κόγχη προς την ανατολή. Και κατά το βόρειο μέρος υπάρχει μία κάθοδος με βαθουλωτό σχήμα, το οποίο το λάξευσαν οι πρώην Πατέρες και το έκαναν διακονικό, και πιο μέσα από το διακονικό κειμηλιαρχείο, δηλαδή σκευοφυλάκιο∙ και ακόμα πιο μέσα από αυτό, μια σχισμή βαθιά, σαν δρόμος σκοτεινός και στενός, που οδηγεί σπειροειδώς πάνω στο ηγουμενείο, μέσα από την οποία ο μακάριος πατέρας μας Σάββας κάποτε κατέβαινε στην Εκκλησία, υπάρχει όπως ακριβώς όταν ζούσε εκείνος. Και μετά από αυτά οι κατά καιρούς ηγούμενοι έφραξαν από πάνω αυτή τη δίοδο και έμεινε αυτή η σχισμή χωρίς έκβαση και διέξοδο και γεμάτη βαθύτατο σκοτάδι, ώστε και χωρίς καπνό να είναι βασανιστικό το κλείσιμο εκεί μέσα».

Αφού λοιπόν τους έριξαν μέσα σε αυτό το σπήλαιο, άναψαν φωτιά στο στόμιό του. Κι επειδή τα καλάμια ήταν υγρά, σχηματίζονταν πολύς πυκνός καπνός, ο οποίος περιελίσσονταν στο στενό αυτό χώρο, και μη βρίσκοντας διέξοδο παραπάνω βασάνιζε και έπνιγε τους Πατέρες προκαλώντας φοβερή δυσφορία. Και αφού τους άφησαν για αρκετή ώρα να πνίγονται, ύστερα φώναξαν: «Βγείτε έξω, μοναχοί, βγείτε έξω». Και αυτοί βγαίνοντας αναγκάζονταν να περάσουν μέσα από τις φλόγες∙ αλλά όλα τους φαίνονταν προτιμότερα από αυτή την ασφυκτική κατάσταση και τον πνιγμό. Και πολλών τα πόδια και οι τρίχες του κεφαλιού ,των γενιών, των φρυδιών και των βλεφάρων κάηκαν. Και αφού βγήκαν έξω, έπεφταν στο έδαφος και αχόρταγα ανέπνεαν τον καθαρό αέρα. Κι έπειτα πάλι οι δήμιοι τους εξέταζαν, πιστεύοντας ότι με τους βασανισμούς θα τα ομολογήσουν όλα με ευκολία∙ και τους έλεγαν: «Δείξτε μας τους πρώτους και τους ηγέτες, και τις κρύπτες της Εκκλησίας, ή θα σας σκοτώσουμε με χειρότερο τρόπο».

Αλλά αυτοί, σταθεροί και καρτερικοί στα δεινά και τους φοβερούς κινδύνους, περισσότερο είχαν στραμμένο το νου τους στις προσευχές, παρά σε εκείνους, και ένας έλεγε το «Κύριε, δέξαι την ψυχήν μου εν ειρήνη», άλλος το «Κύριε, εις χείρας σου παρατίθημι το πνεύμα μου», άλλος «Κύριε, μνήσθητί μου, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου», και άλλος προσκόμιζε άλλη ικεσία στο Θεό.

Και στους βαρβάρους έλεγαν, όπως και προηγουμένως: «Αν θέλετε τα ιμάτιά μας και τα πράγματα στα κελλιά μας, μπορείτε να τα πάρετε όλα με αφθονία και χωρίς εμπόδιο∙ αν πάλι επιθυμείτε να μας σκοτώσετε, κάντε το σύντομα∙ γιατί δεν θα ακούσετε τίποτα άλλο από μας».

Βλέποντας λοιπόν ότι δεν κατορθώνουν τίποτα, και ενώ εξεπλάγησαν από τη σχέση, τη στοργή, την καρτερία και τη φιλαδελφία μεταξύ τους, έβαλαν και πάλι τους Πατέρες μέσα στο σπήλαιο με σπρωξιές και χτυπήματα, αν και παρακαλούσαν να θανατωθούν καλύτερα έξω, παρά να δοκιμάσουν και πάλι τον πνιγηρό καπνό. Και έβαλαν πιο ζωηρή φωτιά και ο καπνός έβγαινε πυκνότερος και αφού τους άφησαν για πολλή ώρα και νόμισαν ότι πολλοί πέθαναν, τους πρόσταζαν να βγουν έξω. Και αυτοί, αφού πέρασαν πάλι, όπως και πριν, μέσα από τις φλόγες, μόλις βγήκαν έξω στον καθαρό αέρα ημιθανείς, ανέπνεαν με όλες τις δυνάμεις των πνευμόνων τους, και παρ' ολίγον όλοι να πέθαιναν. Αλλά αυτοί που βρέθηκαν στο βάθος του σπηλαίου, μη μπορώντας να υποφέρουν τη σφοδρότητα του καπνού, πέθαναν∙ και ήταν δεκαοκτώ στον αριθμό. Και αυτούς που ίσα - ίσα διασώθηκαν από τη φωτιά και τον καπνό, ενώ ήταν ακόμη λιπόθυμοι, τους βασάνιζαν, τους χτυπούσαν και τους ποδοπατούσαν.

Και βλέποντας ότι δεν κατορθώνουν τίποτα από αυτά που ήλπιζαν, διασκορπίστηκαν στα κελλιά και αφού συνέτριψαν τις πόρτες με μεγάλες πέτρες, όλα όσα βρήκαν εκεί, στο ηγουμενείο και στην εκκλησία, τα πήραν ως λάφυρα και αφού τα φόρτωσαν στις καμήλες της Λαύρας, έφυγαν. Και μετά από πολλές ώρες οι Πατέρες που αισθάνονταν κάπως καλύτερα σηκώθηκαν και άρχισαν να φροντίζουν τους βαριά τραυματισμένους. Και κατά τη δύση του ήλιου, αφού κόπασε ο καπνός, άναψαν κεριά και μπήκαν στο σπήλαιο. Αυτοί που βρισκόταν μέσα σε αυτό ήταν πεσμένοι με το πρόσωπο και τα ρουθούνια τους μέσα στο χώμα, ενώ  άλλοι είχαν το πρόσωπο καλυμμένο με τα ρούχα τους, για να αποφύγουν λίγο τη σφοδρότητα του καπνού, και όλοι ήταν νεκροί πεσμένοι μπρούμυτα. Κι αφού τους έβγαλαν έξω με δάκρυα και θρήνους, τους τοποθέτησαν στην αυλή της Εκκλησίας μαζί με τον αββά Σέργιο, που καρατομήθηκε∙ και έτσι τα θύματα της βαρβαρικής επιδρομής των Αγαρηνών έφτασαν τα δεκαεννιά. Και με μεγάλο θρήνο και οδυρμό τέλεσαν το συνηθισμένο κανόνα κηδεύοντας όλους μαζί σε μία θήκη και θάβοντάς τους μέσα στα ίδια ματωμένα ιμάτια. Μετά από τη δεύτερη έξοδο των Πατέρων από το άντρο εκείνο των βασανιστηρίων, και ενώ έμειναν μέσα σε αυτό νεκροί οι μακάριοι μάρτυρες, είδε κάποιος αδελφός έναν από τους νεκρούς, που ονομάζονταν Κοσμάς, να στέκεται μόνος του μπροστά στο ιερό, με το κεφάλι του αλειμμένο λάδι και το πρόσωπό του χαρούμενο και κοκκινωπό, και απορούσε αναλογιζόμενος πρώτον τη φαιδρότητα και τη χαρά της όψης του, και δεύτερον πώς τον άφησαν αυτόν μόνο του ανενόχλητο, αγνοώντας ότι είναι ένας από τους νεκρούς.

Και όταν αναχώρησαν οι βάρβαροι, κάποιος γέροντας ησυχαστής, που πέρασε πολλά χρόνια στις ερήμους, ονομαζόμενος Σέργιος, πενθώντας και θρηνώντας για όλα αυτά τα θλιβερά συμβάντα, αφού άναψε μια λαμπάδα, μπήκε στη Θεόκτιστη Εκκλησία και θέλοντας να προχωρήσει ακόμα βαθύτερα και να δει ποιοι και πόσοι πέθαναν, είδε και αυτός τον αββά Κοσμά να βγαίνει από το άντρο με τέτοια λαμπρότητα. Και αφού έβαλαν μετάνοια ο ένας στον άλλον, όπως συνηθίζεται, ο Κοσμάς μπήκε στο ιερό λέγοντας: «Προσευχήσου για μένα». Ο Σέργιος μπήκε μέσα βιαστικά και εξέταζε και ψηλαφούσε τα πρόσωπα των νεκρών, ανάμεσα στους οποίους είδε και αυτόν τον αββά Κοσμά να κείτεται νεκρός χωρίς πνοή και έντρομος βγήκε έξω γρήγορα επιθυμώντας να τον προφτάσει. Όμως, ενώ τον αναζήτησε παντού, δεν μπόρεσε να τον βρει. Κατάλαβε λοιπόν ότι αυτό που είδε ήταν θεϊκή οπτασία, για να φανερωθεί η οσία τελείωση και η αθανασία και μακαριότητα που τους περίμενε. Οι περισσότεροι Πατέρες ήταν τραυματισμένοι, άλλοι στα χέρια, άλλοι στα πόδια ή σε κάποιο άλλο μέρος του σώματος∙ και οι περισσότεροι είχαν συντριμμένα τα κεφάλια τους.

Και σε αυτή την περίσταση αποδείχτηκε η ιατρική ικανότητα του αββά Θωμά, ο οποίος καθαρίζοντας τις πληγές και απογυμνώνοντας το κρανίο, με τρυπάνι, σμίλη και σφυρί αφαιρούσε τα σπασμένα και κομματιασμένα μικρά οστά, ώστε να φαίνεται και ο ίδιος ο υμένας που περιέχει τον εγκέφαλο και να αναβλύζει συχνά αίμα και πύον. Κάποιος γέροντας, «ακέραιος τω τρόπω», που τραυματίστηκε σοβαρά από ξίφος στο χέρι, και ενώ ο Θωμάς ήθελε να του κόψει το χέρι από τον ώμο με πριόνι, γιατί δεν υπήρχε ελπίδα θεραπείας, , βλέποντας τις οδύνες που υπέφεραν οι Πατέρες την ώρα που θεραπεύονταν, δεν τόλμησε να υποστεί την αποκοπή του χεριού. Και όταν αυτό σάπισε και έγινε σκωληκόβρωτο, μετά από λίγες μέρες, πέθανε και προστέθηκε στον αριθμό των αγίων μαρτύρων, και έτσι ο αριθμός των θυμάτων ανήλθε στους είκοσι.

«Αλλ' είπερ και αυτικ' Ολύμπιος ουκ ετέλεσεν, εκ τε και οψέ τελεί». «Η δίκη, η πάνθ' ορώσα» τους βρήκε. Ο Θεός τιμώρησε τους βαρβάρους που επιτέθηκαν κατά της Λαύρας και υπέβαλαν τους μοναχούς της σε φοβερό και ανήκουστο μαρτύριο, διότι, αφού έπεσε λοιμός, πέθαιναν από αρρώστια, λιμό και αξιολύπητο θάνατο, τόσο μαζικά και ο ένας μετά τον άλλον, ώστε δεν επαρκούσαν για να θάβουν τους νεκρούς και τους κάλυπταν πρόχειρα με λίγο χώμα ή τους έριχναν σε σπηλιές ή σχισμές, έτσι που τα σκυλιά τους ξέθαβαν και τους κατασπάραζαν. Και όλοι απορούσαν με τον αιφνίδιο αυτό όλεθρο και αφανισμό και τον απέδιδαν σε θεία τιμωρία, καθώς ήξεραν και τα λόγια του Προφητάνακτα: «Πώς έφτασαν στην ερήμωση; Ξάφνου χάθηκαν, καταστράφηκαν για την ανομία τους, όπως το όνειρο όταν ξυπνάμε».

Ο Στέφανος ο Μελωδός μνημονεύει και τον Χριστόφορο, του Νικηφόρου στρατιώτη και μάρτυρα του Χριστού, που έχει και το όνομά Του, ο οποίος πριν λίγα χρόνια πέρασε από την απιστία στην ευσεβή πίστη «από Περσική και άκαρπη αγριελιά, εμβολιάστηκε και έγινε καρποφόρα ελιά». Και αφού βαπτίστηκε και πήρε το μοναχικό σχήμα και καταγράφηκε στην ιερή ποίμνη του Χριστού, φονεύθηκε με ξίφος, αφού συκοφαντήθηκε από αρνησίθεο άνθρωπο στον πρωτοσύμβουλο των Σαρακηνών, τη 14η του Απριλίου, τρεις μέρες πριν από τη Σταύρωση του Κυρίου. Η δεύτερη αυτή καταστροφή έγινε την Τετάρτη της Μεγάλης Εβδομάδας, την 20η Μαρτίου, τη μέρα που γιορτάζει η Εκκλησία τη μνήμη αυτών.

Πηγή: Ορθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία
τεύχος 40-42
Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη" 
Απόδοση στα νέα Ελληνικά, Τέζας Γεώργιος - Φιλόλογος

Преподобные отцы в обители Саввы убиенные, прмч. (20 марта)
Менологий  17 - 20 марта;  Византия. Греция; XIV в.; памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека (Bodleian Library)
Οι φονευθέντες Αββάδες της Ιεράς Λαύρας Αγίου Σάββα.
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Μαρτίου (17 - 20)  τού 14ου αιώνα μ.Χ. και ευρίσκεται Αγγλία. Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία( ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ GOOGLE)Άγιος Δημήτριος Ροστόφ
Βίοι των Αγίων

Τα δεινά των Αιδεσιμότατων Πατέρων  Ιωάννη,  Σεργίου και Πατρικίου
Μνήμη 20 Μαρτίου


Στις ημέρες του Αγιωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ηλία, ο οποίος ήταν ο δεύτερος πατριάρχης με το ίδιο όνομα στην ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ, που ήδη ήταν τότε στην εξουσία Αγαρηνούς (και στην Κωνσταντινούπολη κατά τη στιγμή αποκλειστεί Κωνσταντίνου και Ειρήνη), προέκυψε από την εμφύλιο πόλεμο Αγαρηνούς, πολύ ρημάξει τη χώρα: τους βαρβάρους, την καταπολέμηση μεταξύ τους, κατέστρεψε όχι μόνο το χωριό, αλλά και πόλεις όπως Eleutheropolis, Ασκελόν, τη Γάζα, και άλλα Skarifiyu. Επίθεση από την έκπληξη, που, αν δεν σκοτώσει όλους τους ανθρώπους, αλλά και όλα τα περιουσιακά στοιχεία λεηλάτησαν και σκότωσαν όσους τους αντιστάθηκαν? τακτοποίηση ενέδρες στους δρόμους, να κατανοήσει το περαστικούς ξυλοκοπήθηκαν, τραυματίες και τους λήστεψαν σε όλα αυτά μέχρι το τελευταίο πουκάμισο? και εξακολουθεί να είναι, αν κυκλοφόρησε ζωντανά αφαιρεθεί, ξυλοδαρμό και τραυματίες ταξιδιώτη. Στη συνέχεια, η ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ ήταν σε μεγάλο φόβο? συνέρρεαν στους κατοίκους των γύρω πόλεων και χωριών? που φρουρούσαν τους τοίχους και είναι έτοιμη να αποκρούσει ληστρικές επιδρομές των βαρβάρων.
Εκείνη την εποχή, η ένδοξη κατοικία του Αγίου Χάριτον ήταν τόσο ερειπωμένη που μετά δεν μπορούσε να αναρρώσει, αλλά ήρθε στην τελική ερήμωση. και το μοναστήρι της μονής του Αγίου Σάββα υπέστη επίσης μεγάλη θλίψη. σε αυτήν από διαφορετικούς τόπους συγκεντρώθηκαν οι άγιοι πατέρες και κάτω από τον ηγούμενο του Βασιλείου ο μοναχός ζήτησε τον Θεό με μια νηστεία νηστείας.
Κατά τη διάρκεια της διαμάχης και της ληστείας του Αγάρ, δεν πήγαν πουθενά από την κατοικία τους. Παρόλο που θα μπορούσαν, αφού άφησαν τη δάφνη, να δραπετεύσουν από τους βαρβάρους στην Ιερουσαλήμ, αλλά δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν το ιερό αυτό τόπο όπου αρχικά ανέλαβαν τον ζυγό του Χριστού. όταν πέθαιναν για ειρήνη, δεν φοβήθηκαν το θάνατο, αλλά, εμπιστεύοντάς τους τον Χριστό, είπαν:
- Ο Κύριός μας, αν θέλει, μπορεί να μας σώσει από τα χέρια του βαρβάρου, - αν ευχαριστεί δίκαιος του θα μας δώσει βάρβαροι τον θανατώσει, τότε ας ο Κύριος θα μας στείλετε το συντομότερο δυνατό βασανιστήριο, καλό για την ψυχή. Δεχόμαστε - όπως είπαν ο ένας στον άλλον, - το χρήσιμο από τα χέρια του Δασκάλου μας, δεν θα επιστρέψει για το φόβο της σιωπηλή έρημο της κοσμικής ματαιοδοξίας, να μην όλους μας καταδικάσουν, όπως η άτολμη, δεν τηρούν τις εντολές του Κυρίου, λέγοντας: «Και δεν το φόβο τους που σκοτώνουν το σώμα, την ψυχή αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει? Αλλά μάλλον τον φοβούνται οι οποίοι είναι σε θέση τόσο την ψυχή και το σώμα για να καταστρέψει το Γέενα " ( Mf.10: 28 ). Καλό είναι να δει ο κόσμος απομακρύνεται από την έρημο, και το περπάτημα στα χνάρια του Χριστού? αλλά κακό για να δούμε αν είναι ένα κομμάτι που έχει ζήσει στην έρημο, τρέχει από το φόβο των ανθρώπων και να επιστρέψει στον κόσμο? Ας μην γελάτε καθόλου στον κοινό εχθρό του διαβόλου, ο φόβος των βαρβάρων αποβολή μας από τη σιωπηλή έρημο της πόλης? πολλές φορές ο ίδιος έχει να μας κερδίζει με τον Χριστό, ο βασιλιάς μας και έτρεξε μακριά, όπως ένα σκυλί, επαίσχυντα οδηγείται μακριά. Δεν χρειάζεται να προστατεύουν τους πέτρινους τοίχους: αντί για τοίχους ακαταμάχητη - το υπερασπιστής του Χριστού μας, τα οποία έχουμε Αγίου Δαβίδ έμαθε να τραγουδάει: «Να ισχυρή μου βράχο, για το σπίτι της άμυνας για να με σώσει» ( Ψαλμός 30: 3 ).
Δεν έχουμε πανοπλίες και κράνη, ασπίδες δεν πρέπει να αντανακλά τα βέλη του εχθρού, αλλά έχουμε ένα πνευματικό όπλο την αγάπη, τη θωράκιση της ελπίδας, «η ασπίδα της πίστης και την περικεφαλαία της σωτηρίας» ( Εφεσ. 6:16 ) είναι οπλισμένοι. Δεν έχουμε στρατιωτικές συντάγματα που θα μας προστατεύσουν από τους εχθρούς: «Ο άγγελος του Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω από εκείνους που τον φοβούνται, και παραδίδει» ( Ps.33: 8 ) μας? «Για να με - Χριστός και να πεθάνει - την απόκτηση» ( Flp.1: 21 ). Δεν είναι αγάπη και τον εθισμό σε χρονική διάρκεια ζωής έπεισε να μπούμε σε αυτή την έρημο! Γιατί εγκαταστάθηκαν σε αυτή την έρημη χώρα; Δεν είναι η αγάπη του Χριστού; Αν εμείς εδώ θα πρέπει να θανατωθούν, θα πρέπει να θανατωθούν για τον Χριστό, για τους οποίους ζούμε εδώ.
Με αυτά τα λόγια παρηγορούσαν και ενθάρρυναν ο ένας τον άλλο και, έχοντας αναθέσει το σώμα και τις ψυχές τους στον Θεό, παρέμειναν στις δάφνες. Ακόμα ένας πολύ καλός λόγος να πραγματοποιηθεί: ζουν γύρω από τους γείτονές τους έτρεφε εχθρότητα προς τον ιερό τόπο και δεν ήθελε τόσο πολύ να δείτε το μοναστήρι του Αγίου Σάββα καταστραφεί, ο τόπος είναι άδειο, δεν κατοικείται από μοναχούς? αν οι αδελφοί έφυγαν για λίγο η δάφνη, τότε οι εχθροί θα ερχόταν αμέσως, έκαψαν την εκκλησία και τα κελιά και θα εξισώνουν την όλη κατοικία με τη γη. Για να αποφευχθεί αυτό, οι άγιοι πατέρες παρέμειναν στις δάφνες. Και δεν ήταν σαν ένα καλάμι, κλονισμένο από τον άνεμο, αλλά ως πυλώνες βασισμένες σε μια πέτρα, ακλόνητη από τον άνεμο και τις θύελλες που αναζητούν πειρασμούς. όχι μόνο για την υπεράσπιση των τειχών, δεν άφησαν τις δάφνες, αλλά, εξάλλου, για τη δόξα του Χριστού, τον Κύριο, δοξάζονταν μια φορά και δοξάζονταν και στις μέρες τους σε αυτό τον τόπο.
Έτσι συνέχισαν να ζουν οι άγιοι πατέρες της Μονής, και Vishny Αμυντικός της προσευχής του πατέρα μας Σάββα κράτησε ανέπαφη τους από τους βαρβάρους, έως ότου ήρθε η ώρα να άγιο θέλημά Του. Πράγματι, ενώ οι ορδές βαρβάρων, που πηγαίνει από την Αραβία ή κάπου αλλού πέρα ​​από τα έρημα μέρη για να τη θέλησή του, πολλές φορές γύρισε στο μοναστήρι, αλλά δεν προκάλεσε καμία ζημία, αλλά απλώς απαίτησε τα τρόφιμα? έντονα κοιτάζοντας τους μοναχούς, τρίξιμο των δοντιών του, αλλά παρά τη θέληση του Θεού δεν μπορεί να κάνει κακό, υπηρέτες του Θεού, και πήρε το φαγητό, όπως θα μπορούσε να βρεθεί στο μοναστήρι, αναχώρησαν στη δική τους θέση, και αντί να είναι ευγνώμονες καυχήθηκε ποτέ να καταστρέψει το μοναστήρι και να καταστρέψει την ύπαιθρο .
Κάποτε, κάποια βάρβαρη ορδή, που επιθυμούσε να εκτελέσει την κακή πράξη που είχαν προγραμματίσει, πήγε στη δάφνη για να λεηλατήσει και να καταστρέψει το μοναστήρι. αλλά τυχαία πλησίον του Αγίου Βηθλεέμ συναντήθηκε με το στρατό, ο οποίος τέθηκε εκεί σε περίπτωση βάρβαρης διέλευσης. υπήρξε μια μάχη, οι βαρβάροι νικήθηκαν και έπεσαν στην πτήση, έτσι ώστε σχεδόν κανένας από αυτούς δεν ζούσε, όπως έμαθαν αργότερα. Μια άλλη φορά η άλλη ορδή με την ίδια κακή πρόθεση πήγε από το στρατόπεδο της στις δάφνες. αλλά όταν ήρθαν σε ένα χωριό που δεν απέχει πολύ από τις δάφνες, οι βάρβαροι βρήκαν πολύ κρασί κρυμμένο κάτω από το ξύλο βουρτσών. μεθυσμένοι, ξεκίνησαν μια διαμάχη μεταξύ τους και πολλοί σκοτώθηκαν ο ένας στον άλλο σε θάνατο. έτσι το σχέδιο τους κατέρρευσε και ο στρατός διασκορπίστηκε.
Μετά από αυτό, ο Θεός πρότεινε να στείλει πειρασμό στους υπηρέτες του, όπως κάποτε στο δίκαιον Ιώβ, έτσι ώστε, όπως και ο χρυσός καθαρισμένος στο χωνευτήριο, να είναι άξιος του Θεού. και άφησε τα βάρβαρα χέρια να αγγίξουν τους δούλους του, τους οποίους προειδοποίησε μαρτύριο.
Οι μοναχοί, ακούσει για τις δύο ορδές, που ήθελε να επιτεθεί στο μοναστήρι - ένας στρατός χωρίστηκε Ιερουσαλήμ, και το άλλο κατέρρευσε από μόνη της, χωρίς το φόβο της συνεδρίασης στο κελί του, οι δαπάνες Σαρακοστή νηστείας και κανονικής εργασίας.
Εκείνη την εποχή, από τους αιθιοπικούς βαρβάρους, έως και εξήντα άτομα με τόξα, βέλη και σπαθιά συγκεντρώθηκαν γύρω από τις διαβολικές επιταγές. κατάλαβαν μια ληστεία για να επιτεθούν στη δάφνη, ελπίζοντας να βρουν πλούσια περιουσία από μοναχούς. Στο τέλος της μεγάλης επιρροής, την εβδομάδα πριν από την Κυριακή των Βαΐων, στις 13 Μαρτίου, τη δεύτερη ώρα της ημέρας, οι βάρβαροι επιτέθηκαν στον έρημο αυτό τόπο. οι μοναχοί έφυγαν από τα ερημωμένα κελιά στο μοναστήρι και την εκκλησία και οι βάρβαροι, με τα γυμνά σπαθιά τους και τα τεντωμένα τόξα σαν να έρχονται σε μάχη, έσπευσαν στο μοναστήρι με μια κραυγή. Μερικοί από τους μοναχούς, που θέλησαν να δαμάσουν την οργή τους, ήρθαν σε αυτούς και άρχισαν ταπεινά να τους παραπλανούν με μια ευγενική λέξη:
"Γιατί ήρθες σε εμάς, άοπλοι και ειρηνικοί, σαν να πολεμάς τον εχθρό που έκανες να βλάψεις;" Ζούμε με όλους σε όλο τον κόσμο και ούτε εσείς ούτε οποιοσδήποτε άλλος δεν έχει κάνει ποτέ κακό. γιατί ζούμε σε αυτήν την έρημο, αφήνοντας τα πάντα στον κόσμο να απέχουν από εχθρότητα, διαμάχες και μάχες, έτσι ώστε να μπορούμε να κλάψουμε με ηρεμία και να ευχαριστήσουμε τον Θεό. και δεν έχουμε κάνει ποτέ κανένα κακό σε κανέναν από σας, αλλά, όσο μπορούμε, προσπαθούμε να σας δώσουμε καλές πράξεις: πολλοί από εκείνους που ήρθαν εδώ, τροφοδοτήσαμε, θάφτηκαν και τους έδωσαν φαγητό στο δρόμο. Μην μας πληρώνετε κακά για πάντα. θα πρέπει να είστε ευγνώμονες για το όφελος που έχετε λάβει. και τώρα είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε φαγητό και να σας φιλοξενήσουμε ως προσκυνητές.
Οι βάρβαροι φώναξαν με μανία:
"Δεν ήρθαμε για φαγητό, αλλά για ασήμι και χρυσό." Επιλέξτε ένα από τα δύο: είτε να μας δώσετε χρυσό και ασήμι (και να πούμε πόσα λίτρα) και θα είναι ζωντανός, ή, αν δεν θέλετε να δώσετε, θα χάσετε από τα χέρια μας.
- Πιστέψτε με, σας, - απαντά στις πατέρες - ότι είμαστε δυστυχισμένοι, και τους φτωχούς, και τόσο κακή που ακόμη και το ψωμί και τα ρούχα δεν θα μας φτάσει, όπως ο χρυσός και το ασήμι, το οποίο θα πρέπει να έχετε, θα ονειρευτεί ποτέ και ποτέ? χρησιμοποιούμε μόνο ό, τι είναι απαραίτητο για τη ζωή.
Οι βάρβαροι ήταν θυμωμένοι με αυτά τα λόγια των αγίων και πυροβόλησαν τα βέλη, όπως τη βροχή, στους μοναχούς, χωρίς να σταματήσουν να πυροβολούν, μέχρι να αδειάσουν τους μαυρισμένους τους. έτσι χτύπησαν αμέσως τους δεκατρείς πατέρες με θανάτους, ενώ άλλοι τραυμάτισαν λίγο. Σπεύδοντας στις κυψέλες, έσπασαν τις πόρτες με μεγάλες πέτρες και τους έσυραν από την καταστροφική μοναστική ιδιοκτησία. τότε άναψαν τα κελιά και ήθελαν να κάνουν το ίδιο με την εκκλησία, αλλά, κατά την κρίση του Θεού, δεν είχαν χρόνο να φέρουν καυσόξυλα και να φτιάξουν φωτιά, καθώς είδαν ότι μερικοί άνθρωποι περπατούσαν στο βάθος. πιστεύοντας ότι ήταν ο στρατός της Ιερουσαλήμ για την προστασία των μοναχών, οι βάρβαροι αμέσως έφυγαν, φέρνοντας μαζί τους την κλεμμένη ιδιοκτησία των μοναχών. Ο πατέρας Θωμάς, ο οποίος ήταν ένας επιδέξιος γιατρός, άρχισε να βγάζει βέλη από τραυματίες αδελφούς, να πλένει τα τραύματά του και να του παρέχει βοήθεια, όπως απαιτείται. Οι τρομερές πληγές ήταν: εκείνοι στα στήθη τους, εκείνοι στους ώμους τους, εκείνοι στα πρόσωπά τους και τα μέτωπά τους, μερικοί είχαν τα κεφάλια τους σπασμένα με πέτρες και όλοι αιμορραγούσαν. ήταν τρομερό και θλιβερό για τους άλλους να τα κοιτάξουν.
Με την εμφάνιση των Βαΐων γιορτή κατά τη διάρκεια μιας τραγουδώντας όλη τη νύχτα κάποιος κοινοποιούνται οι άγιοι Πατέρες, ότι οι βάρβαροι να συγκεντρώσει ακόμη μεγαλύτερο συγκρότημα των ληστών, για να επιτεθεί και πάλι το μοναστήρι. Και ήταν ευλογημένος πατέρες σε μεγάλο φόβο και τρόμο, αλλά δεν τρέχει και προετοιμασμένοι για το θάνατο, και στηρίζεται στο Θεό, περιμένοντας το τέλος. Με την προσέγγιση της ημέρας του Πάθους ήρθε η μέρα που υποφέρουν γι 'αυτούς: το εικοστό του Μαρτίου, τη Μεγάλη Πέμπτη, οι Αιθίοπες στο άλλο και πάλι το πιο επιτέθηκαν στο μοναστήρι και άγριο ξυλοδαρμό από τους μοναχούς με διάφορους τρόπους: με τη μία με βέλη, που έκοψε το κεφάλι του με το σπαθί, που άρπαξαν κατά το ήμισυ , στους οποίους κόπηκαν τα χέρια και τα πόδια και άλλοι χτυπήθηκαν μέχρι θανάτου με πέτρες. Οι επιζώντες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία και ήθελαν να βασανιστούν ότι δείχνουν τους θησαυρούς της εκκλησίας και την μοναστική ιδιοκτησία. Είναι περιτριγυρισμένο το μοναστήρι και να ρίξετε μια ματιά στα βουνά και τους λόφους, σε ένα από τους μοναχούς δεν τρέχουν από τα χέρια τους: πολλοί έφυγαν, αλλά έπεσε στα χέρια των βαρβάρων, και σχεδόν κανείς πια απαλλαγεί από αυτές. Κατέλαβαν το φυγά Μακάριος Ιωάννης, επικεφαλής των προσκυνητών, ακόμα ένας νεαρός άνδρας, και χωρίς έλεος, τον βασάνισαν στο βουνό: κόψτε τις φλέβες στα χέρια και τα πόδια του και έσυρε τα πόδια του πάνω στις πέτρες από το βουνό πάνω από την εκκλησία, έτσι ώστε ολόκληρο το δέρμα μία στο πίσω μέρος αφαιρέθηκε με αιχμηρές πέτρες. Rev. ίδια Σεργίου, φύλακας του ναού σκαφών, βλέποντας τι βάσανα υποφέρουν πατέρες, και φοβούμενος ότι δεν θα αντέξουν ταλαιπωρία, δεν ανοίγουν, τα οποία έκρυψε τα εκκλησιαστικά σκεύη, κρυφά έφυγε από το μοναστήρι? ήταν μακριά από βαρβαρικές του άρπαξε το προστατευτικό και έσυραν δια της βίας μέσα στο μοναστήρι, και όταν άρχισε να αντισταθεί, έκοψαν ιερό κεφάλι του. Αρκετοί άλλοι πατέρες εξαφανίστηκε από τους δολοφόνους σε μια σπηλιά, είναι ένα παλιό μοναστήρι, αλλά είδε να στέκεται πάνω στο λόφο και βάρβαρη φρουρός, δείχνοντας με το χέρι του, φώναξε στους συντρόφους του ότι οι μοναχοί διέφυγαν στο σπήλαιο? και ταυτόχρονα η τρομερή Αιθιοπίας, με ένα σπαθί που, όλο και στην είσοδο του σπηλαίου, και άρχισαν να φωνάζουν με δυνατή φωνή, παραγγελία κρύβεται. Inoki έτρεμε από το φόβο, και ο αιδεσιμότατος Πάτρικ, ο πρώην ανάμεσά τους, μίλησε ψιθυριστά στον αδελφό του
- Μη φοβάσαι, εγώ θα φύγω μόνος σου για να πεθάνεις, κάθεσαι και σιωπάς!
Πήγε στον Αιθίοπο, έτοιμο να βάλει την ψυχή του στους φίλους του. Στο αυστηρό ζήτημα του Αιθιοπίου, αν υπάρχουν άλλοι μοναχοί εκεί, ο μοναχός απάντησε ότι ήταν εκεί μόνος. τότε ο Αιθίοπιος τον οδήγησε στην εκκλησία. Έχοντας συγκεντρώσει τους ιερούς πατέρες από όλη την εκκλησία, οι βάρβαροι τους είπαν:
"Αγοράστε τον εαυτό σας και την εκκλησία σας για τέσσερις χιλιάδες χρυσούς, αν όχι, αμέσως σκοτώνουμε όλους σας με ένα σπαθί και καίνε την εκκλησία σας".
Αλλά οι άγιοι πατέρες απάντησαν ταπεινά:
"Συγχωρήστε για το Θεό, μην πετάξετε μάταια το αθώο αίμα μας, δεν έχουμε τόσο πολύ χρυσό όσο ζητάτε και ποτέ δεν ήταν. Δεν υπάρχει ούτε ένας χολνίκ σε όλες μας τις δάφνες. αν σας αρέσει, να πάρετε τα ρούχα που βλέπετε σε εμάς, να πάρετε τα πάντα που βλέπετε και να βρείτε, να μας αφήσετε γυμνά, αλλά να χαρούμε μόνο τη ζωή μας.
Οι βάρβαροι, γεμάτοι μανία, ακόμα με μεγάλη φωνή έβαλαν σπαθιά στο λαιμό των αγίων, σαν να ήθελαν να αποκόψουν τα κεφάλια τους, και είπαν:
- Δώστε μας τα δοχεία της εκκλησίας, το χρυσό και το ασήμι, και να μας δείξετε άλλους μοναστικούς θησαυρούς.
Αλλά οι άγιοι πατέρες είπαν ότι δεν είχαν θησαυρό. Και οι βάρβαροι είπαν:
- Πείτε μας τα αφεντικά σας, ποιοι είναι οι ηγουμένοι σας και άλλοι οικοδόμοι;
Απάντησε στους μοναχούς:
"Ο πατέρας μας Hegumen δεν είναι στις δάφνες, πήγε στην ιερή πόλη σε μια κοινή αιτία, είμαστε όλοι ίσοι.
Υπήρχε μια σπηλιά του Αιδεσιμότατου Πατέρα του Σάβα μας στο μοναστήρι. αφού πήραν όλους τους αγίους πατέρες, οι βάρβαροι τους πήγαν σε εκείνη τη σπηλιά και στην είσοδο σε αυτή πυροβολήθηκε πυρκαγιά και έριξε ξύλο και κοπριά. έριξαν καπνό και δυσωδία και με εκείνο τον καπνό σφράγισαν τους αγίους στο σπήλαιο, έτσι ώστε τους έδειξαν τους θησαυρούς της εκκλησίας και έδωσαν τους αρχηγούς. Τότε τους οδήγησαν σε βασανιστήρια και τους ανάγκασε με έναν σκληρό θάνατο να ανοίξουν τους θησαυρούς τους, αλλά δεν άκουσαν τίποτα από αυτά, εκτός από τις προσευχές προς τον Θεό. Ένας κάλεσε:
"Κύριε, λάβετε το πνεύμα μου!"
Και ο άλλος είπε:
- Θυμηθείτε, Κύριε, όταν έρχεστε στο βασίλειό σας
Στη συνέχεια, συγκεντρώνοντας όλοι στην ίδια σπηλιά, οι βάρβαροι άρχισαν και πάλι να τους καπνίζουν με έντονο καπνό. και πέθανε από καπνό δεκαοκτώ σεβάσμους πατέρες, ανάμεσα στους οποίους ήταν οι προαναφερθέντες Ιωάννης και Πατρίκιος ο Ευλογημένος. Τα ονόματα άλλων, που πέθαναν από καπνό, σπαθί ή μαρτύριο, είναι ο μόνος Θεός που τα έγραψε στο βιβλίο της κοιλιάς. Οι σκληροί και απάνθρωποι βάρβαροι, που επέζησαν από αυτά τα βασανιστήρια, τραυματίστηκαν σοβαρά και χτυπήθηκαν, ρίχνοντάς τα στο έδαφος και καταπατώντας τα πόδια τους. Δεν πέτυχαν τίποτα, αλλά μόνο κουρασμένοι από βασανιστήρια, πήραν όλα όσα μπορούσαν να βρουν η εκκλησία και οι δάφνες και, αφού τους είχαν φορτώσει στις καμήλες του μοναστηριού, άφησαν.
Στη συνέχεια, οι αδελφοί άφησε ελάχιστα στη ζωή, και άλλοι που είχαν καταφύγει στα ορεινά ρωγμές και σπηλιές, συναντήθηκαν αργά το κατοικία, το σώμα των αγίων πατέρων που έχασαν τη ζωή τους με διαφορετικούς τρόπους και umorennyh καπνού συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία (η οποία σώθηκε από τον Θεό από την καύση), και πέρασε όλους που τη νύχτα της αποταμίευσης του πάθους 2052 σε απαράδεκτη έκπληξη, μετά την οποία πρόδωσαν το σώμα σε μια έντιμη ταφή. Και όσοι βρέθηκαν μισοπεθαμένος, τραυματίες, αδέλφια προσπάθησαν να αντιμετωπίσουμε με τον πιο πάνω Fomoyu γιατρό, ο οποίος επέζησε και στη συνέχεια ηγούμενος της λεγόμενης παλιάς δάφνες.
Έτσι, οι μάρτυρες πέθαναν με πόνο στο μοναστήρι του μοναχού Σάβα. και αυτοί οι βάρβαροι αμέσως μετά την αναχώρηση του μοναστηριού του ήταν έκπληκτοι από τον αιφνίδιο θάνατο του Θεού, και έπεσε νεκρός χωρίς σπαθί στην έρημο και στους τομείς που πρέπει να φαγωθεί από τα σκυλιά, τα άγρια ​​ζώα και πουλιά? η ψυχή είναι καταδικασμένη να πάει τους στην κόλαση, όπου η φωτιά τους δεν σβήνεται και το σκουλήκι δεν strews και οι ψυχές των νεκρών αιδεσιμωτάτους ήταν στο χέρι του Θεού και τίμησε τη δόξα του μάρτυρα από τον Χριστό τον Θεό και Σωτήρα μας, ο Θεός είναι με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, είναι τιμή και δόξα βλέφαρα, αμήν.

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018


Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και ΔαρείαΖῶσι Χρύσανθος καὶ Δαρεία ἐν πόλῳ,
Κἂν ἐκπνέωσι, ζῶντες εἰσδύντες βόθρῳ.
Χῶσαν συζυγίην δεκάτῃ ἐνάτῃ ὁμόλεκτρον.


Βιογραφία

Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και Δαρεία έζησαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Νουμεριανού (243 - 284 μ.Χ.). Ο Άγιος Χρύσανθος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ήταν υιός επιφανούς ειδωλολάτρου, του Πολέμωνος. Όμως κατηχήθηκε στην χριστιανική πίστη από κάποιο Χριστιανό και βαπτίσθηκε. Όταν ο πατέρας του πληροφορήθηκε το γεγονός, τον φυλάκισε και, για να τον αποσπάσει από την χριστιανική πίστη, του έδωσε για γυναίκα του την ωραία Δαρεία, η οποία καταγόταν από την Αθήνα και ήταν ειδωλολάτρισσα.

Αντί όμως να προσελκύσει η Δαρεία τον σύζυγό της Χρύσανθο στην ειδωλολατρία, συνέβη το αντίθετο. Πίστεψε κι αυτή στον Χριστό και βαπτίσθηκε. Τότε τους κατήγγειλαν στον ύπαρχο Κελερίνο, ο οποίος τους παρέδωσε στον τριβούνο (διοικητή τάγματος) Κλαύδιο.
Мученики Хрисанф и Дария
Константинополь. 985 
г. Ватиканская библиотека. Рим.
Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και Δαρεία
 Μικρογραφία (Μινιατούρα) στό Μηνολόγιο τοῦ Βασίλειος Β '. 985 μ.Χ. Κωνσταντινούπολη. 
Τώρα εὑρίσκεται στήν Βιβλιοθήκη τοῦ Βατικανοῦ. Ρώμη


Мчч. Хрисанф и Дария
Примечание: Книжная миниатюра. Франция,14в.
Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και Δαρεία
Μικρογραφία (Μινιατούρα) τού 14ου αιώνα μ.Χ. . Γαλλία 


Martyre de saint Chrysanthe et de sainte Daria (Martyrdom of Saints Chrysanthus and Daria). Cote : Français 185 , Fol. 77. Vies de saints, France, Paris, XIVe si
Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και Δαρεία
Μικρογραφία (Μινιατούρα) τού 14ου αιώνα μ.Χ. . Γαλλία 


 Το μαρτύριο άρχισε. Αλλά η καρτερία και η επιμονή των μαρτύρων εξέπληξε τον Κλαύδιο, ο οποίος μαζί με την σύζυγό του Ιλαρία, τους υιούς του Ιάσονα και Μαύρο και τους στρατιώτες του (βλέπε ίδια ημέρα) πίστεψε στον Χριστό.

Στην συνέχεια έριξαν τους Αγίους Χρύσανθο και Δαρεία μέσα σε λάκκο και τους ενταφίασαν ζωντανούς. Ήταν το έτος 283 μ.Χ.


Хрисанф и Дария Римские, мч. (19 марта)
Менологий  17 - 20 марта;  Византия. Греция; XIV в.; памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека (Bodleian Library)
Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και Δαρεία
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Μαρτίου (17 - 20)  τού 14ου αιώνα μ.Χ. και ευρίσκεται Αγγλία. Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, τῇ ἐπιγνώσει, πᾶσαν ἔλιπες, πατρῴαν πλάνην, καὶ Χριστῷ κατηκολούθησας Χρύσανθε, ᾧ καὶ προσάγεις Δαρείαν τὴν πάνσεμνον, καὶ σὺν αὐτῇ τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. Μεθ' ἧς πρέσβευε, δοθῆναι τοῖς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Tὴν σύμπνουν ξυνωρίδα τῶν μαρτύρων τιμήσωμεν, Χρύσανθον ἁγνείας τὸ ἄνθος καὶ Δαρείαν τὴν πάνσεμνον· τῇ πίστει ἑνωθέντες γὰρ σεπτῶς, ἐδείχθησαν τοῦ Λόγου κοινωνοί, ἐναθλήσαντες νομίμως ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ σῴζουσι τοὺς ψάλλοντας· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι' ἡμῶν πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον
Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικός.
Ὡς κρίνον χρυσαυγές, τήν ὀσμήν εὐσεβείας, ἐμπνεύσας δαψιλῶς, Χρύσανθε Ἀθλοφόρε, πρὸς γνῶσιν σωτήριον, τήν Δαρείαν ἐφείλκυσας, μεθ᾽ἧς ἤθλησας, καὶ τὸν ἀρχέκακον ὄφιν, τροπωσάμενος, πρός ἀκηράτους παστάδας, ἀξίως ἐπήρθητε.Минея - Март (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναίο - Μάρτιος  Εικονίδιο. Russ. τοῦ 17 αἰ..  Από τήν Εκκλησία καί τό Αρχαιολογικό  Μουσειο της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας.


Κάθισμα
Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Τὸ ὡραιότατον κάλλος ἐπόθησας καὶ τὰ ὁρώμενα κάλλη παρέδραμες, καὶ προσηγάγω τῷ Χριστῷ, χρυσέοις Μάρτυς λόγοις σου, Χρύσανθε μακάριε, τὴν Δαρείαν τὴν ἔνδοξον, ἄθλους διανύσασαν, καὶ τυράννους αἰσχύνασαν, μεθ' ἧς ἡμῶν μνημόνευσε πάντων, τῶν πίστει τελούντων τὴν μνήμην ὑμῶν.

Μεγαλυνάριον
Σύμφρονες ὁμόζυγοι Ἀθληταί, οἱ τοῦ Ζωοδότου, πειθαρχήσαντες τῷ ζυγῷ, χαίρετε ἀπαύστως, Χρύσανθε καὶ Δαρεία, τῆς παγκαλοῦς ἁγνείας, τερπνὰ ἀλάβαστρα.(μετάφραση Google)


Άγιος Δημήτριος Ροστόφ

Βίοι των Αγίων

Το Μαρτύριο των Αγίων Μαρτύρων του Χρύσανθου και του Δαρείου
Μνήμη 19 Μαρτίου

Κάποιος Πολέμιος, ένας άνθρωπος ευγενικής γέννησης, μετακόμισε με τον γιο του Χρυσάνθου από την Αλεξάνδρεια  2024 στη Ρώμη 2025 . Εδώ δέχθηκε με τιμή και απονεμήθηκε στον αυτοκράτορα της γελοιογραφίας. Επιθυμώντας να εκπαιδεύσει τον Χρυσάνθου, ο Πολέμιος τον έδωσε σε μια φιλοσοφική σχολή. Ένας περιπετειώδης και πολύ λογικός νέος, ο Χρύσανθος, με ζήλια που μελετούσαν διάφορες επιστήμες, βρήκε τυχαία τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. προσεκτικά διαβάζοντας και νευρώνοντας το νόημά τους, ο Χρυσάντ σκέφτηκε έτσι:
- Μέχρι τότε, θα πρέπει να είναι, Χρύσανθος, για να μελετήσει τα ειδωλολατρικά κείμενα, γεμάτα σκοτάδι, μέχρι να έρθει να γνωρίζουν το αληθινό φως, το οποίο είναι ένα και κρατήστε την. Διότι δεν θα ήταν σοφό να επιστρέψουμε από το φως στο σκοτάδι. Θα καταστρέψετε τις εργασίες του δόγματος αν απορρίψετε τους καρπούς αυτών των εργασιών. Οι καρποί των εργασιών είναι από το Θεό που τις αναζητά. Διότι ο ίδιος ο Θεός εντολώνει αυτό, όπως διαβάζετε στα βιβλία της Καινής Διαθήκης: "Ρωτήστε και θα σας δοθεί. αναζητήστε, και θα βρείτε? χτυπήσει, και θα ανοίξει υμίν » ( Luk.11: 9 ) Αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτό που αναζήτησε και βρήκε, τότε θα είναι σαν μια ανόητη και παράλογη ανθρώπους. Έτσι, κρατήστε σταθερά σε αυτό που θα έπρεπε να κολλήσει με όλη την κατανόηση, έτσι ώστε να μην χάσουν εθελοντικά τόσο κόπο απέκτησε οφέλη: μπορείτε να βρείτε χρυσό και ασήμι, βρήκε ένα πολύτιμο λίθο. Γιατί αναζητήσατε για να βρείτε, και για να βρείτε, να επωφεληθείτε από αυτό που αποκτήθηκε: έτσι, δείτε. για να μην αφαιρέσετε τον θησαυρό που έχετε αποκτήσει.
Σκεπτόμενος με αυτόν τον τρόπο, ο Χρυσάνθρωπος αναζητούσε κάποιον που του είχε διδάξει τη Θεία Γραφή. Και όπως και στην αρχή ήταν η σοφία ενός ακροατή ritorskoy και της φιλοσοφίας και των φοιτητών τους δασκάλους της σοφίας, έτσι και τώρα θέλουν να βρουν τους εκπαιδευτικούς των μη-βιβλίο, αυτό που ήταν κάποτε οι απόστολοι του Χριστού, αγράμματοι ψαράδες που οδήγησαν στη γνώση του Χριστού, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος. «Είδαν την τόλμη του Πέτρου και του Ιωάννη, και θεωρείται ότι ήταν αμαθείς και αδαείς ανθρώπους, θαύμασαν? Και να τους αναγνωρισθεί, ότι ήταν με τον Ιησού» ( Πράξεις 4:13. )? Αυτές οι δάσκαλοι και αναζήτηση με επιμέλεια Chrysanth-σοφός νεαρός άνδρας, για την ανάγνωση του Αποστόλου, ο οποίος λέει: «Πού είναι ο σοφός; πού είναι ο γραφέας; πού είναι το quaker αυτής της ηλικίας; Δεν έχει αλλάξει ο Θεός τη σοφία αυτού του κόσμου σε παραφροσύνη; Διότι όταν ο κόσμος μέσω της σοφίας δεν γνώρισε τον Θεό με σοφία » ( 1 Κορινθίους 1: 20-21 · βλ. Ησαΐας 33:18 ).
Έτσι, μια σκέψη και ψάχνει για ένα χριστιανικό δάσκαλο, Χρύσανθος ακούσει για μια χριστιανική ονομάζεται Carpophorus ότι είναι πολύ καλά την Αγία Γραφή? Αυτός ο Carpophorus έζησε, ή καλύτερα να πει, ότι κρύβεται λόγω διωγμού - σε μια συγκεκριμένη σπηλιά, σε ένα άγνωστο μέρος. Ακρόαση για αυτό το χριστιανικό, ευσεβής νεαρός άνδρας πολύ χαρούμενος, και παρακάλεσε σκληρά για να τον ενημερώσει σχετικά με αυτό το χριστιανικό, έτσι του έδειξε το μέρος όπου ο άνθρωπος του Θεού έζησε.
Μετά την εκμάθηση του τόπου κατοικίας του, Χρύσανθος ήρθε για να Carpophorus, την αξιοπρέπεια πρεσβύτερος και δίδαξε τους η Αγία Γραφή και η χριστιανική πίστη? συχνά έρχονται σε αυτόν, του έλαβε εντολή στο δρόμο της σωτηρίας. Δίδαξε στο πρεσβύτερος Carpophorus, Χρύσανθος λίγους μήνες κατανοήσει το μυστήριο της Αγίας Γραφής, και στη συνέχεια έλαβε το βάπτισμα από τον ίδιο. Και έτσι Χρύσανθος καθιερωθεί στη χριστιανική πίστη, και καθιέρωσε τον εαυτό του στην αγάπη του Χριστού, ότι μετά από επτά ημέρες από το βάπτισμά του, ανοιχτά άρχισαν να κηρύττουν στους ανθρώπους του Χριστού του Υιού του Θεού. Ακούγοντας αυτό, μερικοί από τους ευγενείς συγγενείς του Χρύσανθου είπαν στον πατέρα του:
"Κοιτάξτε, θα υπάρξει κρασί σε σας και θα απαιτηθείτε για ό, τι ο γιος σας τολμά να κάνει, γιατί καταδικάζει τους θεούς, κάποιος Χριστός θα αναγνωρίσει ως αληθινό Θεό? και αν η φήμη αυτού έρχεται στον βασιλιά, τότε εξαιτίας του ούτε εσείς ούτε εμάς - οι συγγενείς του - δεν θα συγχωρεθούν και όλοι θα στερηθούμε από τη βασιλική χάρη. Για ποιον τολμά να μιλήσει τόσο βλάσφημες ομιλίες ενάντια στους θεούς, είναι έτσι ένας αντίπαλος των νόμων του βασιλιά.
Εξοργισμένος με Χρύσανθος, ο γιος τομέα πύλη σε ένα σκοτεινό και βρωμερό φυλακή, και αρνήθηκε την πείνα του, μόνο το βράδυ δίνοντας του μια μικρή ποσότητα τροφής. Μακάριοι οι Χρύσανθος ότι η φυλακή θεωρείται και η πείνα δεν είναι τιμωρία, αλλά ως εκπαίδευση σε νηστεία, σιωπή και ταπεινότητα των χριστιανικών ζωές και πανηγύρισαν στο σκοτάδι και να κλείσει τη στέγαση του περισσότερο από ευρύχωρα και φωτεινά θαλάμους.
Με την εκμάθηση αυτού, η οικογένεια και οι συγγενείς έδωσαν τέτοια συμβουλή στην Πολεμία:
- Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το γιο σας από τη χριστιανική πίστη, τότε τον αφήστε ελεύθερο και απολαύστε τον εαυτό του. Βρείτε τον ένα όμορφο και έξυπνο κορίτσι και συνδυάστε το με το γάμο του και στη συνέχεια θα ξεχάσει τον Χριστιανισμό. Η φυλακή, οι δεσμοί και η πείνα με την οποία βασανίζεις τον Χρυσάνθου, οι χριστιανοί καταλογίζονται σε δόξα και τιμή, περισσότερο από αγωνία.
Κατόπιν αυτού, παρήγγειλα το πεδίο για να προετοιμάσει ένα πολυτελές δωμάτιο, διακοσμούν το στους τοίχους ακριβό ταπετσαρία, βάλτε σε αυτό ένα πολύτιμο κρεβάτι και μαγειρεύουμε όλα για τη διασκέδαση και την ευχαρίστηση. Γιος τότε αποσύρεται από το σκοτάδι, και έχοντας στην πύλη της στα ακριβά τομέα ένδυσης που εισέρχονται στο θάλαμο. Στη συνέχεια εκλέγονται από τους σκλάβους, και τα πιο όμορφα κορίτσια ντυμένοι με εκλεκτά ρούχα τους, η πύλη πεδίο τους στο θάλαμο με το γιο του, τιμωρούνται αυστηρά, ενώ τα κορίτσια, έτσι ώστε να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξαπατήσει Χρύσανθος για ηδονικός σαρκική αγάπη του Χριστού ως πτέρυγα του. Και υπηρετούν στο θάλαμο σε αφθονία όλα τα τρόφιμα και το καλύτερο κρασί - είναι όμως τα κορίτσια τραγουδούν μπροστά σε μια ιερή Χρύσανθος προσλαμβάνει τραγούδια, χόρευαν μπροστά του, λέγοντας αισχρές λέξεις, με κάθε τρόπο προσπαθεί να πιάσει στην μοιχεία και σαρκική απόλαυση της ευλογημένης ψυχής της νεολαίας.
Ο νεαρός Chrysanth όχι ως νεαρός άνδρας, αλλά ως ένας δοκιμασμένος και αληθινός σύζυγος, αντιμετώπισε τα παιχνίδια και τους πειρασμούς αυτών των κοριτσιών και, αν βρισκόταν ανάμεσα στα δίκτυα, παρέμεινε αμέτοχος. Σε αυτόν τον αγώνα έδειξε ότι είναι ένας αήττητος πολεμιστής του Χριστού, αρνούμενος εντελώς από νόστιμα πιάτα και γλυκά ποτά. στα κορίτσια, έμοιαζαν με ασηπία, αποφεύγοντας να τους αγγίξουν σαν φίδια και έμειναν όλη την ώρα στην προσευχή. Όταν ήταν απαραίτητο για να ενισχυθεί το όνειρο, που βρισκόταν στο έδαφος χωρίς κρεβάτι, μια σαγηνευτική και ξεδιάντροπη λέξεις κορίτσια θεωρούν σαν βέλη και ασπίδα της πίστης τους αντανακλούν μακριά, φωνάζει στο Θεό:
"Πάρτε την ασπίδα και την πανοπλία και σηκώστε για να με βοηθήσετε. Βγάλτε το σπαθί και μπλοκάρετε το μονοπάτι εκείνων που με διώκουν. πείτε στη ψυχή μου: "Είμαι η σωτηρία σας" ( Ψαλμός 34: 2-3 ). Όποιος αγωνίζεται αυτό, τον οποίο ο διάβολος έχει εγείρει πάνω μου, θα μπορέσει να ξεπεράσει, εκτός αν το δεξί σου χέρι κατακτηθεί και δεν κερδίσει. Πειρασμό από αυτόν που σκέφτεται την δική του δύναμη για να ξεπεράσει το σαρκικό πάθος και να τηρούν αγνότητα, εκτός εάν η φλόγα της σάρκας δεν θα σβήσει από τη βροχή του ελέους σου. Δεν είναι δυνατή η ψυχή να φτάσει οικισμούς σου, αν δεν την dovedesh εκεί, επειδή το σαρκικό πάθος σαν ένα ύπουλο τέρας που καραδοκεί στην έρημο καθημερινή φασαρία της καταστροφής των ανθρώπινων ψυχών, και αν κάποιος θα φύγει δόντια του, πρέπει να επιστρέψει ειλικρινά ευχαριστώ τον Θεό του Στον Σωτήρα, διότι μέσα από εσάς θα απαλλαγούμε από μια τέτοια κακοήθεια. Και αγνός Ιωσήφ δραπέτευσε το χέρι σου, χρησιμοποιώντας μια πόρνη, σαν τα δόντια του αδάμαστο θηρίο - το ένα Ιωσήφ, μη πατέρας κλαίγοντας, δήλωσε: «Το άγριο θηρίο έχει καταβροχθίσει το γιο μου» ( Byt.37: 33 ). Για πραγματικά τη γυναίκα Pentefrieva σαν ένα άγριο θηρίο, του επιτέθηκε, σαν ένα είδος λιονταριού βασανίζεται νύχια ήπια αρνί Ιωσήφ, μεταφέροντάς το στη ανομία ( Byt.39: 12 ). Και τι θα μπορούσε να είναι ένα θηριώδες θηρίο, αν όχι ένας διάβολος και μια γυναίκα; Η φυσική σαρκικές λαγνείας ενθουσιασμένος αγόρι Ιωσήφ, και η γυναίκα ακόμη πιο γοητευμένος από το παιχνίδι του μάτι, πολύτιμα ρούχα, την ομορφιά του προσώπου, τον πλούτο, τη δύναμη και κολακευτικά λόγια γοητευμένος αγνός νεαρός άνδρας σε όλεθρο και το θάνατο. Και είναι θαυμάσιο να αποφεύγει το κακό πιάσιμο του θηρίου! Δεν μάταια, ο πατέρας του είπε, «είναι καλό για μένα, αν ο γιος μου είναι ζωντανός εκεί» ( Γένεση 45: 28 ), λόγω του μεγάλου και επικείμενη, διέφυγε τον θάνατο, και πιο έντονος από ό, τι όταν ήθελε να σκοτώσει τα αδέλφια? Έχει δραπετεύσει από αυτόν τον θάνατο με την παντοδύναμη βοήθεια σας, τον Παντοδύναμο Θεό! γιατί ήσουν μαζί του τότε. Και τώρα εγώ, Κύριε, σε παρακαλώ με ταπεινή δουλειά, δώσε μου βοήθεια σε αυτά τα ζώα και τα φίδια με τα οποία ο πατέρας μου με φυλάκισε σε ένα μέρος. Και κοιμούνται μαγεμένο φίδι, οπότε ναι κοιμάται κατά τη διάρκεια προσευχές ασεβών μου αυτά τα κορίτσια που δεν θα μπορούσε να διεγείρει σε νέους σώμα μου σαρκικές λαγνείας. Βοήθησέ με, Σωτήρας, γιατί γνωρίζω τον αληθινό Θεό, ο οποίος σώσει τους πιστούς σε Σένα και δίνει την ανίκανη βοήθειά Του ».
Μετά από αυτή την προσευχή, τα κορίτσια που ήταν κλειδωμένα με τον Χρυσάνθου έπεσαν σε τέτοιο βαθύ ύπνο ώστε δεν μπορούσαν να ξυπνήσουν ή να ξυπνήσουν από κάποιον μέχρι να βγουν από εκείνο τον θάλαμο. Όταν απομακρύνθηκαν από εκεί, ξυπνούσαν αμέσως. αφού έτρωγαν φαγητό, πήγαν και πάλι στην αίθουσα στον Άγιο Χρύσανθο και έπεσαν ξανά στον ίδιο βαρύ ύπνο. Και έτσι συνεχίστηκε κάθε μέρα. Όταν αυτό ειπώθηκε στον Πολεμία, ο πατέρας του Χρύσανθου, άρχισε να κλαίει γι 'αυτόν, σαν να ήταν νεκρός. Στη συνέχεια, ορισμένοι φίλοι είπαν στην Πολεμία:
"Ο γιος σας έμαθε μαγεία από τους χριστιανούς και τα έβαζε εύκολα σε αυτά τα κορίτσια". Αλλά στεφάνες μαζί του και το άγχος του για το μορφωμένο και έξυπνο κορίτσι, και αυτή, έστω και αν ο ίδιος δεν ήθελε να παντρευτεί, ζούσε μαζί του όλη την ώρα, θα τον οδηγήσει σε σαρκική συνουσία μαζί τους, και θα απομακρυνθεί από τον Χριστιανισμό.
Ο Πολεμιός είπε αυτό:
"Πού μπορούμε να βρούμε ένα τόσο έξυπνο κορίτσι που θα μπορούσε να μαλακώσει την καρδιά του άγριου Χρυσάνθου, να ενεργήσει σε αυτόν με προτροπή και να στραφεί στους νόμους μας;"
Σε αυτό, οι συγγενείς του είπαν:
- Μεταξύ των κοριτσιών που υπηρετούν στο ναό της θεάς Αθηνάς 2026 , υπάρχει μια κοπέλα, που ονομάζεται Δαρείος. Είναι πολύ όμορφο πρόσωπο, έξυπνο, και μελέτησε όλα τα βιβλία και όλη τη σοφία της ρητορικής. αυτή είναι ήδη πριν από το γάμο. Γι 'αυτό βιαστείτε να την θυμάστε στο γιο σας, μέχρι που κάποιος άλλος την πήρε.
Να τηρείτε αυτή την συμβουλή, το πεδίο ζήτησε από τους συγγενείς του, έτσι ώστε να πήγε στο κορίτσι και της μίλησε για το παλικάρι, ο Χρύσανθος και η παραπλάνηση του στη χριστιανική πίστη, να εξαπατήσει το κορίτσι τον παρακαλούσε να συμβίωσης μαζί τους και να στραφούν μακριά από τον Χριστιανισμό. Maid συμφώνησε με το γάμο με τον Χρύσανθο και έτοιμη να διασφαλίσει ότι οι σαγηνευτικό ομιλίες θέσει σε σαρκική αγάπη για τον αρραβωνιαστικό της και να οδηγήσει στη λατρεία των ρωμαϊκών θεών.
Μετά από αυτό, ήταν το κορίτσι με την τιμή δίνεται στον τομέα του σπιτιού και την ομορφιά του φυσικού, είναι διακοσμημένο με πολύτιμα ρούχα και λουρί, τέθηκε σε κρεβατοκάμαρα στον άγιο. Παραμένοντας εκεί με μόνο του, με κάθε είδους καλοί λόγοι και διάφορες εξαπάθειες, προσέλκυσε την πορνεία ενός γοητευμένου νεαρού άνδρα. Τότε οι στρατιώτες του Χριστού Χρύσανθος παρέμεινε σταθερή, όπως η ανυποχώρητη 2027 , ως μια σταθερή πυλώνα και ακίνητη σαν ένα βουνό, κατακτώντας την αγάπη του Θεού, η αγάπη της σάρκας και του σημείου του σταυρού τον προβληματισμό σχετικά με τον εαυτό καύση βέλη σε αυτόν ο διάβολος. Αναστενάζοντας βαθιά από την καρδιά στον Θεό και στο Άγιο Πνεύμα, καλώντας τον εαυτό του να βοηθά, ο Χρύσανθος είπε στο κορίτσι:
- Ωραία κοπέλα! Εάν μόνο για χάρη των βραχυπρόθεσμων συνδυασμός για μένα - ένας θνητός άνθρωπος, έτσι ντυμένος, και να διακοσμήσετε και τόσο γλυκιά να προφέρει τη λέξη, να μου γυρίσει από ελεύθερα εκλεγμένους μου ζει, διεφθαρμένη ψυχή μου και να απορρίψει όλες τις σκέψεις μου, inoyu αγάπη κατείχε, πόσο περισσότερο θα έπρεπε να φροντίσουν έτσι ώστε στον αθάνατο Βασιλιά του Υιού του Θεού θα μπορούσατε να κερδίσετε αγάπη. και αυτό είναι για σας, αν το θέλετε μόνοι σας. Εάν είστε μια ψυχή με το σώμα, εκτός από τις ακεραιότητα σας και πώς τώρα έχετε το σώμα σας, διακοσμημένες με πολύτιμα ρούχα και να διακοσμήσετε την καρδιά χρηστά ήθη σας, οι Άγγελοι είστε φίλοι, οι απόστολοι - φίλοι, οι μάρτυρες - γείτονες? κατόπιν αιτήσεώς τους, ο ίδιος ο Χριστός θα είναι η νύφη, και Αυτός που γίνεται στον ουρανό άφθαρτο παλάτι ασύγκριτα λεπτότερα και ελαφρύτερα από τη γη, και να σου δώσει αιώνια ουράνια χαρά, τη νεολαία σας θα σας κάνει να αθάνατο, και θα ορίσει μια προίκα στα βιβλία της αιώνιας ζωής.
Ακούγοντας αυτά τα λόγια της αγίας νεότητας, ο Δαρείος κινήθηκε και είπε:
"Δεν ήταν σαρκική επιθυμία που με έφερε εδώ σε αυτή την πλούσια ενδυμασία, αλλά την αγάπη για σένα και τα δάκρυα και τα αιτήματα του γονέα σου, ότι σε οδηγώ στην υπηρεσία των θεών μας".
Ο Άγιος Χρυσάνθος απάντησε:
"Αν έχετε κάποια επιχειρήματα σχετικά με αυτό και σαφείς οδηγίες με τις οποίες θα μπορούσατε να αποδείξετε την αλήθεια της υπηρεσίας που φέρετε στους θεούς, τότε θα σας ακούσω και θα αλλάξω τις σκέψεις μου". Για το κοινό μας καλό, θα μιλήσουμε γι 'αυτό.
- Δεν υπάρχει τίποτα πιο χρήσιμο και η ανάγκη για τους ανθρώπους - είπε ο Δαρείος - πώς να τιμήσουν τους θεούς και να παρακολουθούν με προσοχή έτσι ώστε να μην τους θυμό, αλλά θα πρέπει να τους ευχαριστήσουν τα θύματα, που ήταν οι φύλακες μας.
"Ω, ο σοφός παρθένος!" - ο άγιος απάντησε σε αυτήν - πώς μπορούν αυτοί οι θεοί να είναι οι φύλακες τους, οι οποίοι ζητούν οι ίδιοι την προστασία τους και φυλάσσονται τη νύχτα από σκύλους που τους συνδέονται, έτσι ώστε να μην κλέβονται από κλέφτες; Γι 'αυτό είναι καρφωμένα με σιδερένια καρφιά και συγκολλημένα με κασσίτερο, έτσι ώστε, αν ανατραπούν από κάποιον, δεν πέφτουν στο έδαφος και δεν σπάνε.
"Εάν οι άγνοια άνθρωποι μπορούσαν να λατρεύουν τους θεούς χωρίς είδωλα", δήλωσε ο Δαρείος, "τότε δεν θα πρέπει να συγκομίζονται και να παρέχονται". Προέρχονται από χρυσό, ασήμι και χαλκό και είναι κατασκευασμένα από μάρμαρο και ξύλο, έτσι ώστε οι άνθρωποι, βλέποντάς τους με τα μάτια τους, να γνωρίζουν ποιοι πρέπει να αντιπροσωπεύουν στο μυαλό, να διαβάζουν και να φοβούνται.
- Εξετάστε και λόγο μαζί - είπε ο Άγιος Χρύσανθος - ο οποίος απεικόνισε έκανε είδωλα και άξιος της θείας τιμής και αν οι είδωλα που παρέχονται; Δεν μπορεί να ονομάζεται Θεός που δεν έχει όλη την αγιότητα και τη δικαιοσύνη και τη Θεϊκή δόξα. Έτσι που είναι η αγιότητα και η δικαιοσύνη και τη δόξα της bozheetvennuyu σας serponosets Krohn, που καταβροχθίζουν τα δικά τους παιδιά, πώς να γράψω τα δικά τους οπαδούς του 2028 ; Ή ότι θα βρείτε αξιέπαινη στον Δία 2029 , που είναι ο αριθμός των ημερών έζησε, τόσες πολλές ανομίες, διαπράττουν μοιχεία και δολοφονία διέπραξαν: διώκτης του πατέρα του, ο καταστροφέας των παιδιών τους, και έχουν διαπράξει μοιχεία με τις συζύγους άλλων ανδρών, πρώην σύζυγό του βασανιστή βασιλείου μαγεία εφευρέτη της αδελφής του, μεσολαβητής Θάνατος και ένοχος τόσες πολλές ανομίες και το κακό, για το οποίο είναι αδύνατο να ακούσουν - έτσι ώστε να είναι ξεδιάντροπη και ακάθαρτα πράγματα από αυτό. Πιστεύετε πραγματικά ότι ένας τέτοιος κακός μπορεί να είναι θεός; Και ήταν ακριβώς που μαρτυρούν την ίδια σας συγγραφείς που έγραψαν ότι οι κακοί άνθρωποι που ονομάζεται θεούς, γενναία στον πόλεμο των βασιλέων, στο χρόνο των νεκρών. Πες μου, ποια ήταν η αρετή στο θεό σας Δία, ο οποίος μέχρι το θάνατό του ήταν ο εχθρός όλων των καθαρότητας και ακεραιότητας για τον εαυτό της μέσα από την απαγωγή αγόρι Ganimida 2030 μόλυνε τον αέρα και το έδαφος και μόλυναν, βίασαν τις αδελφές του. Και στο Ερμα 2031 σας βρίσκετε το Θείο, του οποίου το κεφάλι είναι σαν ένα φτερωτό τέρας. Βρήκε μέσα από τη μαγεία κρύβεται στη γη του χρυσού, το ίδιο το μαγικό ραβδί και μαγικό τρόπο εξουδετερώνει το δηλητήριο zmiiny? Το έκανε αυτό με τη βοήθεια των δαίμων, τους οποίους καθημερινά θυσίασε ένα αγριογούρουνο ή έναν κόκορα. Ποια ήταν η ιερότητα και ο Ηρακλής 2032 , η οποία είχε εξαντληθεί από τη θανάτωσή τους γείτονές τους και τον εαυτό του - πάνω στο κύμα του Θεού - ρίχνει στη φωτιά και έκαψαν το κολασμένων με το ραβδί έφερε, και με το δέρμα; Τι είδους μπορείτε να βρείτε στο Απόλλων 2033 , ή στις μυστικές θυσίες Βάκχος 2034 , στην μέθη και της ακολασίας; Ανάκληση και θεά Ήρα, αδελφή και σύζυγος του Δία, τρελός Παλλάς 2035 , ξεδιάντροπη Αφροδίτη 2036 , φιλονικίες μεταξύ τους, οι οποίοι έχουν την τάση μεταξύ τους, για να είναι θυμωμένος με το ένα το άλλο, το καθένα υποστηρίζοντας για την ομορφιά της και απαιτεί από τα πλοία βοσκός. Όλοι εκείνοι που δεν έχουν καμία θεότητα ή αγιότητα και η δικαιοσύνη, οι οποίοι θεωρούνται άξιοι της θείας τιμής; Και από την άλλη λιγότερο θεούς και όχι σωστό να μιλάμε για τα κύρια θεούς ως επικεφαλής, που θα ακολουθηθεί από τα άλλα μέλη. Και ποια από αυτά θα πρέπει να λατρεύεται ως θεός ή θεά, όταν ο Κρόνος, ο Δίας και η Αφροδίτη, που θεωρούνται οι πονηροί άνθρωποι από τις μεγαλύτερες των θεών, δεν είναι πραγματικά θεοί; Έτσι, αν οι θεοί σας περιφρόνησης και μάταια, πόσο πιο άξια περιφρόνησης για όσους λατρεύουν ως θεούς.
Ο Δαρείος, ακούγοντας προσεκτικά τα λόγια του Χρύσανθου, είπε:
- Αν οι θρύλοι των ποιητών μας είναι ανόητοι, ας στραφούμε σε φιλόσοφοι που διδάσκουν να αποκηρύξουν το κακό και να κρατήσουν την αρετή. Αυτοί, στα γραπτά τους για τον σχηματισμό του κόσμου, εξηγούν τα ονόματα των θεών ως εξής. Κάτω από το θόλο του χρόνου που σημαίνει, τρώω τα πάντα και τίποτα δεν έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την ίδια Δία - θερμότητας, σύμφωνα με Iroyu - αέρα κάτω από την Αφροδίτη - φωτιά κάτω από τον Ποσειδώνα - θάλασσα, κάτω από το Ceres - τη γη, και κάτω από άλλα ονόματα με θεϊκή - τα άλλα στοιχεία.
Στον Χρυσάνθου είπε:
- Συνήθως κάνουν μια εμφάνιση του τι δεν μπορεί πάντα να είναι, αλλά αυτό εξαφανίζεται με το χρόνο? η γη υπάρχει πάντα, καθώς και η θάλασσα και η φωτιά υπάρχουν πάντα και όλες παρατηρούνται, καθώς και ο αέρας. Και γιατί αυτά τα στοιχεία νομιμοποιούνται ως θεοί στα είδωλα, που έχουν την ομοιότητα των ανθρώπων και δημιουργούνται από ανθρώπινα χέρια - δεν ξέρω και δεν καταλαβαίνω; Και γιατί διαβάζετε τα σύμβολα των στοιχείων στα ανθρωποειδή αγάλματα και δεν τιμάτε τα ίδια τα στοιχεία; Γιατί δεν λατρεύεις τη γη, τον αέρα και τη θάλασσα; Υπάρχει ένας τέτοιος πρίγκιπας ή βασιλιάς που θα ήταν περιφρονημένος, αλλά μια ομοιότητα από κάποιον, να λατρεύει; Και επειδή δεν υπάρχει τέτοιος βασιλιάς ή πρίγκιπας, πρέπει να ειπωθεί, αληθινά, ότι απεικονίζετε όχι κάτω από τα στοιχεία και όχι θεούς, αλλά θνητούς ανθρώπους.
Ο Ντάριους είπε:
"Τα δικαιώματά σας, ο Χρυσάνθρωπος, επιβεβαιώνουν την ιδέα μου: τα αδρανειακά είδωλα λατρεύονται από απλούς, αγνοούντες ανθρώπους, τιμούμε τα ίδια τα πράγματα που απεικονίζονται.
- Αν είστε διδασκαλίες του θέλουν να διεκδικήσουν τα στοιχεία μας - είπε ο Χρύσανθος - τότε δίνουμε το παράδειγμα όλων των ανθρώπων που διαβάζουν ποιήματά του, αν λατρεύουν το έδαφος, τότε ας διαβάσει το αξίζει σαν θεά, και ντροπή δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται, ας Μη το αράζετε, μην το σκάβετε και το μεταχειρίζεστε με κάποιο άλλο τρόπο. αφήστε τη γη να ελευθερωθεί από την καλλιέργεια και την επεξεργασία. Ποιος δεν ομολογούν ότι η θεά γη, η - αν ο γεωργός - ας καλλιεργεί άροτρο και το όνομά της, δεν της δίνει καμία θεϊκή τιμή. Και κοιτάξτε, ποιος έχει ένα πιο καρποφόρο πεδίο και κήπους; Ποιος δεν καταλήγει στη γη και δεν το σκάει και το θεωρεί θεϊκή; ή που τον καλλιεργεί και καλλιεργεί χωρίς κανένα σεβασμό; Αν η γη είναι αλήθεια - όπως λέτε - υπάρχει μια θεά, τότε θα πρέπει να πάρετε ως τους οπαδούς τους, να υποβάλουν τα φρούτα χωρίς εργασία σας χωρίς να vspahivaema, εργασιμότητα και έχουν σπαρθεί. Επίσης, εάν η θάλασσα είναι θεός, τότε κολυμπήστε πάνω του χωρίς κουκούλα, αφήστε το να σας πάει όπου θέλετε. Ομοίως, αν θέλετε να έχετε ψάρια, τότε μην τα πιάσετε και δεν δουλεύετε, αλλά λατρεύετε τη θάλασσα σαν θεό και προσεύχεστε γι 'αυτούς από αυτόν. Και για τα άλλα στοιχεία, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν γνωρίζουν τους οπαδούς τους, επειδή δεν έχουν ούτε ψυχή ούτε λόγο, αλλά εξυπηρετούν τις ανάγκες του ανθρώπου σύμφωνα με την εντολή του Θεού. και η γη στην εντολή του Δημιουργού του, είναι napoyaema και θερμαίνεται με ακτίνες του ήλιου, μαραζώνουν σπόρους, μεγαλώνει και φύτευση κατά το χρόνο δίνει αποτελέσματα. Γι 'αυτό είναι κατάλληλο να τιμήσουμε τον Ένα Θεό του Δημιουργού, ο οποίος δημιούργησε όλα αυτά, που μας κανόνισαν και μας έδωσαν για ζωή και όχι τα στοιχεία που δημιούργησε ο ίδιος. Μετά από όλα, και οι μαθητές στα σχολεία, τα παιδιά δεν αποδίδουν φόρο τιμής σε βιβλία, πλάκες και χάρτες, αλλά στους δασκάλους τους. όπως και ο ασθενής, που θεραπεύεται και γίνεται υγιής, ευχαριστεί για τη θεραπεία του όχι στο φάρμακο, αλλά στον γιατρό που τον έκανε υγιή. Μετά από Chrysanth είπε αυτά και πολλά περισσότερα, Darius ήρθε να πιστεύουν στον ένα αληθινό Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και στη συνέχεια οι δύο συμφώνησαν Χρύσανθος να ζουν σε αγαμία, υπό το πρόσχημα του γάμου, διατηρώντας την αγνότητα και την παρθενία της, είναι στο φόβο του Κυρίου. Από τότε, το πεδίο, ο πατέρας του Χρύσανθου, του έδωσε πλήρη ελευθερία για χάρη της δήθεν γάμο του, γιατί ήταν πολύ ευχαριστημένος με το γάμο του γιου του, οπότε δεν ήξερε τα μυστικά που αποθηκεύονται μεταξύ της νύφης και του γαμπρού. Ομοίως, έδωσε στον γιο του στην κατοχή του όλη την περιουσία του, ως μοναδικό κληρονόμο του. Το πεδίο πέθανε σε σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή ο Θεός είναι διευθετημένο έτσι ώστε η αγία δυαδικότητα - Χρύσανθου και Daria διεξαγωγή της παρθενίας στο γάμο τους, ήταν ελεύθεροι να Τον υπηρετήσουμε.
Όταν, λοιπόν, ο Χρύσανθος έγινε εντελώς δωρεάν στη ζωή του, ο ίδιος βάφτισε τη σύζυγό του, την παρθενική του Δαρείου, και αυτή σύντομα έμαθε όλες τις θείες Γραφές και όλα τα χριστιανικά βιβλία, και έγινε άγιος για τη ζωή του και το τέλειο σκλάβος και τη νύφη του Χριστού. Και όχι μόνο για τη σωτηρία τους φροντίδα Χρύσανθος και Daria, αλλά και για τη σωτηρία των άλλων, γιατί στρέφεται προς τον Χριστό πολλούς άνδρες, και προέτρεψε τους νέους άνδρες να Δραστηριότητα παρθένα ζωή, και είναι πολλές οι γυναίκες και τα κορίτσια του Χριστού unevestila. Και ο καθένας που ζουν σε ειδικά διαμορφωμένο όπως μοναστήρια σπίτια, το καθένα είχε παρθένες συνάντησή τους: Χρύσανθος - νεαροί άνδρες, περιφρονούσε όλη τη διασκέδαση του κόσμου και υπόσχεται να καθαρίσει τη ζωή του Θεού, και ο Δαρείος - κορίτσια, unevestivshihsya Χριστού.
Μετά από λίγα χρόνια, όταν οι συναντήσεις του Χρυσάνθου και του Δαρείου αυξήθηκαν πολύ στη Ρώμη, ξαφνικά υπήρξε μια ταραχή και ενθουσιασμός στην πόλη. Οι άνθρωποι που ήρθαν στην εποχή 2037 Kellerin, συκοφαντούσαν τους αγίους Χρυσάνθου και Δαρείου. Οι σύζυγοι φώναξαν:
"Έχουμε χάσει τις συζύγους μας!"
Και οι νέοι άντρες έκλαψαν:
- Έχουμε χάσει εξαιτίας του Νταριού που μας είχε μαντέψει νύφες!
Οι γυναίκες επίσης φώναξαν:
"Έχουμε χάσει τους συζύγους μας!"
Τα κορίτσια φώναξαν:
"Έχουμε χάσει ορκίστες για τον Χρυσάνθου!"
Όλος ο κόσμος φώναξε, λέγοντας:
- Πώς θα γεννηθούν τα παιδιά εάν ο γάμος απορριφθεί; Η ανθρώπινη φυλή θα σταματήσει, αν ακολουθώντας τις διδασκαλίες του Χρυσάνθου και του Δαρείου και το μαγικό τους σκάνδαλο, οι άντρες θα απομακρυνθούν από τις γυναίκες.
Τότε ο έπαρχος διέταξε να πάρει τον Χρύσανθο και τον Δαρείο και να τους προδώσει σε διάφορα βάσανα, αν δεν προσφέρουν θυσίες στους θεούς. Χρυσάνθου, έδωσε ένα τρίμπουμ  2038 , ονομάστηκε Claudius, και το tribune το παρέδωσε στους στρατιώτες του, λέγοντάς τους:
- Βγάλτε τον έξω από την πόλη στο ναό του Δία και αν δεν θέλει να υποκύψει στον αήττητο Ηρακλή, τότε τον βασανίζει διαφορετικά, μέχρι να υποβάλει και να θυσιάσει.
Οι στρατιώτες, παίρνοντας τον Χρυσάνθου, τον έδεσαν χωρίς έλεος με ισχυρούς βόμβες και τους έσφιξαν τόσο σφιχτά ώστε να αγγίξουν τα οστά του μάρτυρα. Ωστόσο, αυτοί οι δεσμοί ξέσπασαν αμέσως και ταυτόχρονα τόσο ξαφνικά ότι ήταν αδύνατο να το δούμε με τα μάτια τους. όλα αυτά έγιναν νωρίτερα από ότι κανείς θα μπορούσε να δώσει μια λέξη. Έχει εργαστεί εδώ και καιρό οι πολεμιστές, συνδέοντας τον Χρυσάνθιο. χωρίς να κερδίσουν τίποτα, έγιναν εξοργισμένοι και τον έβαλαν σε ένα σκοτεινό και φαύλο σπήλαιο. έχοντας επιβάλει αλυσίδες πάνω του και έχοντας εγκλωβίσει σε αλυσίδες σιδήρου, ορκίστηκαν σε αυτόν και τον υπέβαλαν σε διάφορες κατηγορίες. Αλλά οι δέσμες είναι σαν σκόνη, διάσπαρτα. Επιπλέον, το πότισαν με διάφορες ακαθαρσίες, λέγοντας:
"Η μαγεία και η μαγεία σου δεν θα σε βοηθήσουν εδώ!"
Αλλά ξαφνικά η δυσωδία από αυτές τις ακαθαρσίες μετατράπηκε σε θυμίαμα. Μετά από αυτό, οι πολεμιστές σφάχτηκαν τον μοσχάρι, έσπασαν από το δέρμα του και, με αυτό το ωμό δέρμα, τυλίγαν το μάρτυρα πάνω από το γυμνό σώμα και το έβαλαν στην ηλιόλουστη θερμότητα. αλλά και από αυτά τα βασανιστήρια ο άγιος δεν βίωσε κανένα κακό. Μετά από αυτό, ξανακλείστηκε σε σιδερένιες αλυσίδες και ρίχτηκε στη φυλακή, αλλά οι πεποιθήσεις ξαφνικά κατέρρευσαν και μέσα στο μπουντρούμι το φως έλαμπε, σαν από πολλά καίγοντας κεριά. Όλοι οι πολεμιστές είπαν στον τριωνικό τους Claudius για όλα όσα είχαν συμβεί. Ο Κλαύδιος, ήρθε στο μπουντρούμι και είδε το φως εκεί, διέταξε να φέρει τον ιερό μάρτυρα Χρυσάνθου στον εαυτό του και του είπε:
"Με ποια μαγική δύναμη κάνετε τέτοια θαύματα;" Πείραξα πολλούς μάγους και μάγους και δεν βρήκα τέτοια δύναμη σε αυτούς. Και όπως βλέπω ότι είστε μια ωραία σύζυγος και σοφός, δεν ζητώ τίποτε άλλο από εσάς, μόλις η παραγγελία σας να αφήσετε μια τολμηρή χριστιανικό δόγμα, εξαιτίας της οποίας εμφανίζονται στο ρωμαϊκό λαό σύγχυση και τον ενθουσιασμό? Τώρα, λοιπόν, εισάγετε. όπως ταιριάζει με την καταγωγή σας και φέρνει τους παντοδύναμους θεούς άξια θυσίες.
Ο Άγιος Χρυσάνθου απάντησε:
"Αν είχατε μια μικρή σπίθα σοφίας σε σας, τότε εύκολα ήξερα ότι δεν ήταν μαγικό τέχνασμα, αλλά η Θεία δύναμη με βοήθησε και με ενίσχυσε. Αλλά με κοιτάς με τον ίδιο τρόπο, όπως με τους θεούς σου, με τα μάτια που είναι αχνά από τον παραλογισμό.
Διότι εάν τα μάτια σας ήταν σωστά, θα δείτε ότι οι θεοί σας δεν βλέπουν? και αν τα αυτιά σας ακούσουν την αλήθεια, τότε θα γνωρίζετε ότι οι θεοί σας δεν ακούν τις φωνές που τους φωνάζουν. και αν είχατε ένα υγιές μυαλό, θα καταλάβετε ότι οι θεοί σας δεν έχουν τίποτα μέσα τους, εκτός από τη σκόνη, τη σκόνη και το κασσίτερο.
Τότε ο Claudius Tribune διέταξε να δέσει τον μάρτυρα σε ένα δέντρο και να τον νικήσει με ένα ραβδί φτυάρι. αλλά στα χέρια των ξυλοδαρμένων μαρτύρων, τα ραβδιά ήταν σκληρά και βαριά, και στο σώμα του αγίου ήταν μαλακά, σαν ράβδους. Βλέποντας αυτό, ο θρόνος διέταξε να σταματήσει να χτυπάει τον Χρυσάνθου και να τον αποκολλήσει από το δέντρο, να φοράει τα ρούχα του και, στραμμένος προς τους στρατιώτες, είπε:
"Πραγματικά, δεν είναι το ανθρώπινο μαγικό τέχνασμα που λειτουργεί εδώ, αλλά η ίδια η θεία δύναμη. Διότι οι ισχυροί δεσμοί των ίδιων των βόδιων έχουν αποσυντεθεί και οι αλυσίδες έχουν σπάσει και το δέντρο στα πόδια του έχει γίνει σαν σκόνη. και υγρό δέρμα, το φοράτε, είναι όλη την ημέρα στον ήλιο, δεν έχει ακόμα αποξηραμένα, και τα βαριά δεσμά επιλυθεί από μια αόρατη δύναμη και έσπασε προς τα κάτω, και ζοφερό μπουντρούμι έλαμψε ένα μεγάλο φως και ένα βαρύ ραβδί αγγίζει το σώμα του είναι τόσο απαλό σαν μια ράβδο. Έτσι, βλέποντας προφανώς ενεργώντας θεία δύναμη, όλοι πέφτουν στα πόδια του ανθρώπου του Θεού, και ζήτησε συγχώρεση όλων των κακία και το μαρτύριο που προκλήθηκε από εμάς. Ας τον παρακαλέσει να μας συμφιλίωσε με παντοδύναμο Θεό τους, που δημιουργεί τέτοια θαύματα που κάνει τους υπηρέτες του τόσο ισχυρή και αήττητη σε όλα τα είδη των προβλημάτων, - όπως μπορούμε να δούμε για τον εαυτό μας: για ιδού τον πάσχοντα, τον υπηρέτη του, όπως μας νίκησε, έτσι θα κατακτήσει τους πρίγκιπες και τους βασιλιάδες μας και θα ντρέπεται από το ακαταμάχητο σε αυτόν από τη δύναμη του ουράνιου Θεού.
Τούτου λεχθέντος, ο Κλαύδιος έπεσε με όλους τους στρατιώτες στα πόδια του Αγίου Χρυσάνθου και είπε:
"Αλήθεια, μάθαμε ότι ο Θεός σου είναι ο αληθινός Θεός. Γι 'αυτό σας παρακαλούμε να μας στραφείτε προς αυτόν και να μας κάνετε τους δούλους του ».
Ο Άγιος τους είπε:
"Εάν θέλετε να έρθετε στον Θεό μου, μην έρθετε με τα πόδια σας, αλλά με την καρδιά σας να έρχεστε σε Αυτόν, γιατί ο Θεός είναι κοντά σε εκείνους που τον αναζητούν στην καρδιά και στην πίστη.
Και πολύ αργότερα ο άγιος Χρύσανθος μίλησε μαζί τους για τον αληθινό Θεό. Μετά από αυτή τη συζήτηση, ο τριδύων Claudius και η σύζυγός του Ilaria και οι δύο γιους του Jason και Maurus πίστευαν στο Θεό. Όλοι οι συγγενείς, οι φίλοι και ολόκληρο το σπίτι τους πίστευαν επίσης. και όλοι οι πολεμιστές πίστευαν με όλα τα νοικοκυριά τους και όλοι μαζί πήραν το ιερό βάπτισμα. Και όλοι τους έμαθαν αδιάκοπα από τον Χρύσανθο, ακούγοντας επιμελώς τις ομιλίες του για τον Κύριο Ιησού Χριστό και όλοι γι 'Αυτόν ήταν πρόθυμοι να υποφέρουν.
Εκείνη τη στιγμή στη Ρώμη, βασιλεύει ο Αριθμητικός  2039 . Όταν άκουσε μια φήμη για τη μετατροπή του Κλαυδιού στον Χριστό του και το βάπτισμα του με όλη του την οικογένεια και στρατιώτες, διέταξε το πνίξιμο του Claudius στη θάλασσα, έδεσε μια πέτρα στο λαιμό του. και όλοι οι στρατιώτες και οι δύο γιοι του Claudius διέταξαν να μαχαιρώσουν με ένα σπαθί. Στο χώρο του θανάτου των μαρτύρων του ιερού Χριστού υπήρχε μια εγκαταλελειμμένη σπηλιά, όπου προηγουμένως θάφτηκαν οι νεκροί. Καθαρίζοντας αυτή τη σπηλιά, οι Χριστιανοί πήραν το σώμα των ιερών μαρτύρων τη νύχτα και τους έβαλαν σ 'αυτή τη σπηλιά. Σε αυτό το σπήλαιο, στα λείψανα των ιερών μαρτύρων, ήρθε συχνά η σύζυγος της Claudine Ilaria και προσευχήθηκε εκεί στη θέση της περικοπής των γιων της. Μια μέρα, ενώ προσευχόταν σε εκείνο τον τόπο, καταλήφθηκε από ειδωλολάτρες, οι οποίες της ανάγκασαν να βασανιστεί. Τους ικέτευσε, λέγοντας:
"Αφήστε μου να τελειώσω την προσευχή μου, και στη συνέχεια να με οδηγήσει οπουδήποτε γνωρίζετε."
Όταν οι στρατιώτες απελευθέρωσαν λίγο τη Χίλαρι, γονάτισε το γόνατο της στο έδαφος, σήκωσε τα χέρια της στο Βουνό 2040 , τα μάτια της σηκώθηκαν στον ουρανό και είπαν:
- Κύριε, Κύριε Ιησού Χριστό, τον οποίο ομολογώ με όλη μου την καρδιά! Ρίξτε με μαζί με τους γιους μου, τους οποίους ζητήσατε ένα κακό πείραμα για χάρη σας και έβαλαν τις ψυχές τους για σας, τον Κύριό τους.
Προσευχή, πρόδωσε το πνεύμα του Θεού. οι στρατιώτες που πήραν τη Χίλαρι, βλέποντας ότι ήταν νεκρός, άγγιξαν με καρδιά και άφησαν τους δύο σκλάβους της που ήταν μαζί της. Οι δούλοι, έχοντας πάρει το σώμα της ερωμένης τους, τον έθαψαν με τιμή σε εκείνη την ερειπωμένη σπηλιά, στην οποία είχαν τοποθετηθεί οι άγιοι μάρτυρες.
Οι Άγιοι Χρυσάνθου και ο Νταριός Νημισιάν, ο βασιλιάς διέταξε να προδώσει διάφορες, αγωνίες. Και τότε ο Χρυσάνθου φυλακίστηκε και ρίχτηκε σε ένα βαθύ ομίχλη, όπου όλα τα λύματα στραγγίζονταν από την πόλη και ο Δαρείος οδηγήθηκε στο λιμάνι. Και ο Θεός να βοηθήσει τους δύο μάρτυρες, δείχνοντάς τους παντοδύναμη εξουσία του, για Χρύσανθος άγιος στο σκοτεινό και βρωμερό μπουντρούμι του, για να μην το φως του ουρανού και αντί να γευτείτε η δυσωδία ήταν μεγάλη? και το ιερό Δαρείος έστειλε ένα λιοντάρι, το οποίο έτρεξε από απομόνωσής του, ήρθε στο δωμάτιό της, όπου το ιερό του προστάτη κατάκοιτος  2041 , προσευχήθηκε - και άρχισε να την φυλάνε. Και οι πολίτες, χωρίς να το γνωρίζουν, έστειλαν σε Νταριάγια μια ορισμένη νεανική νεόνυμη, για να την καταστρέψει. Όταν εισήλθε στην αίθουσα του αγίου, καταλήφθηκε αμέσως από ένα λιοντάρι και, χτυπώντας κάτω, άρχισε να καταπατά στα πόδια του. και κοιτάζοντας τον Άγιο Δαρείο, όπως ένας έξυπνος σκλάβος, περίμενε την κυρία του να υπαγορεύει αυτό που διέταξε να κάνει με αυτή τη ντροπή της νεολαίας: είτε να τον σκοτώσει είτε να τον αφήσει να ζήσει ζωντανό. Αλλά ο άγιος Δαρείος, έχοντας καταλάβει αυτό, είπε στο λιοντάρι:
"Σας παρακωλύω από τον Υιό του Θεού, αφήστε αυτόν τον νεαρό ώστε να ακούσει από εμένα τον λόγο του Θεού".
Ο Λέων, αφήνοντας τον νεαρό άνδρα, βγήκε και βρισκόταν στην πόρτα, μη αφήνοντας κανέναν στην αίθουσα του Αγίου Δαρείου. Και ο Δαρείος είπε στον νεαρό:
- Εδώ η οργή του λιονταριού με ένα όνομα του Χριστού εξημερώνεται και το κτήνος, ως λογικό πρόσωπο, γνωρίζει τον αληθινό Θεό, φοβάται και τον σεβασμό. Εσείς, ο ασεβής άνθρωπος, που είσαστε ένας άνθρωπος με νόημα, δεν φοβάστε τον Θεό, παραμένοντας σε τέτοια κακία και βρωμιά. Και τι πρέπει να ντρέπεσαι και τι να μετανοήσεις, είσαι τόσο καυχηρός.
Ο νεαρός άνδρας έπεσε μπροστά στον Δαρείο και άρχισε να φωνάζει λέγοντας:
"Πείτε μου, δούλος του Χριστού, να φύγετε από εδώ χωρίς κακό" και θα πω σε όλους ότι ο Χριστός στον οποίο υπηρετείτε είναι ο αληθινός Θεός και δεν υπάρχει άλλος από αυτόν.
Και ο Δαρείος διέταξε το λιοντάρι να δώσει στον νεαρό άνδρα ελεύθερη διέξοδο από το δωμάτιό της. Και ο νέος γύρισε ολόκληρη την πόλη, φωνάζοντας δυνατά:
"Γνωρίζετε, όλους τους Ρωμαίους, ότι ο Δαρείος είναι θεά!"
Έτσι, οι παλαιστές του τσίρκου έτρεχαν στο σπίτι του Dariya  2042 και με δική τους τόλμη θέλησαν να βγάλουν το λιοντάρι από το δωμάτιο του Darius. Λέων επίσης, ενισχύεται από τον Θεό, πιάνοντας κάθε μία από αυτές χτύπησε το έδαφος και τα βάζουμε όλα γύρω από το ιερό του Δαρείου, φύλαγε τους γύρω από τα πόδια της, χωρίς τη θανάτωσή τους, και χωρίς να τους οποιαδήποτε ζημιά, αλλά ο Δαρείος περίμενε εντολές. Και ο άγιος είπε στους άντρες:
"Αν πιστεύετε στον Χριστό, μπορείτε να φύγετε χωρίς κακό. Αν δεν πιστεύετε, αφήστε τους θεούς σας να σας παραδώσουν από το θάνατο.
Όλοι αναφώνησαν ομόφωνα:
- Όποιος δεν πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ας μην ζει από εδώ!
Όταν αυτοί άσκησαν έφεση, τότε ο Δαρείος διέταξε το λιοντάρι να αφήσει τους άνδρες να πάνε χωρίς καμιά βλάβη. Και ήρθαν από εκεί και φώναξαν με μια δυνατή φωνή:
"Πιστέψτε, ρωμαίους ανθρώπους, ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, αλλά ο Χριστός κηρύχθηκε από τον Δαρείο!"
Όταν έμαθε για αυτή την έπαρχη του Kellerin, διέταξε να χτίσει μια ισχυρή φωτιά στην πόρτα του σπιτιού όπου ο Darius ήταν με το λιοντάρι και τους έκαψε. Βλέποντας αυτό, το λιοντάρι σήκωσε ένα ισχυρό βρυχηθμό από το φόβο. Ο άγιος του είπε:
- Μη φοβάστε: δεν θα καείτε, δεν θα ληφθεί από κανέναν ούτε θα σκοτωθεί, αλλά θα πεθάνετε από το θάνατό σας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. λοιπόν, πηγαίνετε από εδώ χωρίς φόβο και πηγαίνετε στην έρημο. Αυτός στον οποίο τιμήσατε μέσα μου, θα σας προστατεύσει.
Και το λιοντάρι, λυγίζοντας το κεφάλι του, βγήκε και πέρασε όλη την πόλη, δεν έφταιλε σε κανέναν, αλλά έφυγε στην έρημο. αλλά έπεσαν από το λιοντάρι, δέχτηκαν το ιερό βάπτισμα.
Όταν όλα αυτά προανήγγειλε Numerianu βασιλιάς, διέταξε ο Χρύσανθος και η Daria προδίδουν ένα άγριο μαρτύριο. Χρύσανθος κρεμάστηκε σε ένα δέντρο και έφερε αναμμένα κεριά για να κάψουν το σώμα του, αλλά αμέσως έσπασε και το δέντρο και το σχοινί έσπασε και τα κεριά είχαν σβήσει. Που ήθελε να αγγίξει το ιερό του Δαρείου, αυτά τα αμέσως σφαδάζει χέρια, ολόκληρο το σώμα τους παραμορφωμένα και φώναξε έντονα στο μεγάλο πόνο. Βλέποντας αυτό, ο έπαρχος φοβόταν και έσπευσε να ανακοινώσει όλα αυτά στον βασιλιά. Τα ίδια, αποδίδοντας αυτά τα θαύματα δεν είναι η δύναμη του Θεού, αλλά τα μαγικά κόλπα, διέταξε δύο μάρτυρες - Χρύσανθου και Daria κινήθηκε έξω από την πόλη και στο δρόμο, που ονομάζεται «Salar» 2043 , για να σκάψει ένα βαθύ χαντάκι, και κάντε μια βουτιά για να καλύψει τις ζωντανές πέτρες και τη γη. Γύρος Αγίων Μαρτύρων Χρύσανθου και Daria ήρθαν και πήγαν με το τραγούδι και την προσευχή στην τάφρο και πήρε μαζί μαρτυρικό θάνατο, βομβαρδιζόμαστε από την εντολή του βασανιστή, χώμα και πέτρες. Και έτσι, όπως και στη ζωή είχαν ένα κοινό πνευματικό γάμο, και πέθανε και τα δύο μαζί, να γίνει αποδεκτή από τον Θεό ως θυσία ζωντανή και ευχάριστη μέσα και πήρε τις κορώνες της αθάνατης ανταμοιβή 2044 .
Στη θέση του θανάτου του Αγίου Μαρτύρων Χρύσανθου και Daria, αφού έκανε πολλά θαύματα και θεραπείες, πολλοί Χριστιανοί - άνδρες, γυναίκες και παιδιά που συγκεντρώθηκαν σε μια σπηλιά που βρίσκεται κοντά χαρά γιόρτασε το μαρτύριο της μνήμης τους και την κοινωνία των θείων μυστηρίων. Έμαθα για αυτό το βασανιστή και διέταξε τη γη για να γεμίσουν την είσοδο του σπηλαίου, όπου και μαρτύρησε πολλοί χριστιανοί, μεταξύ των οποίων: Διόδωρος ο Πρεσβύτερος και Διάκονος Marian και πολλοί κληρικοί - και δεν περιλαμβάνει τα ονόματα όλων εκείνων που έχασαν τη ζωή τους εκεί, για τους πάρα πολύ.
Όλα αυτά θα Uarini και Αρμενία - αδελφοί έγραψε στην εντολή της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Στεφάνου και αποστέλλεται σε όλες τις πόλεις, όλοι να γνωρίζουν ότι οι άγιοι Chrysanth και Daria στην ουράνια Βασιλεία πήρε το στέμμα του μαρτυρίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Εκείνος είναι η ίδια η δόξα και η δύναμη, τώρα και πάντα και για πάντα. Αμήν.


* * *
2024 Η Αλεξάνδρεια είναι μια περίφημη πόλη που ιδρύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο τον 4ο αιώνα π.Χ. στην ακτή της Μεσογείου στο στόμιο του ποταμού Νείλου. Η Αλεξάνδρεια μετά τη Ρώμη ήταν η πρώτη πόλη στον κόσμο και χρησίμευσε ως κέντρο εμπορίου, βιομηχανίας και ειδικής παγανιστικής εκπαίδευσης και στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού - εστία χριστιανικού διαφωτισμού. Ο Χριστιανισμός έφερε εδώ, σύμφωνα με το μύθο, ο άγιος Ευαγγελιστής Μάρκος για το έτος 60.
2025 Η Ρώμη - η κύρια πόλη του ρωμαϊκού κράτους - βρίσκεται στη μέση της Ιταλίας, και στις δύο πλευρές του ποταμού Τίβερη, στη συμβολή της στη θάλασσα. Στη Ρώμη, ο μαρτύρωνος κάτω από τους άγιοι Απόστολοι του Αγίου Πέτρου και του Παύλου πέθανε.
2026 Η Αθηνά (ή Παλλάς ή Μινέρβα) είναι ελληνική θεά, κόρη του θεού Δία, που γεννήθηκε χωρίς μητέρα από το κεφάλι του. Η Αθηνά μεταξύ των Ελλήνων ήταν γενικά προσωποποιημένη από το μυαλό του Δία: το μυαλό και η δύναμη είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της θεάς. Ο φρουρός της πόλης - η Αθηνά ενθαρρύνει όλα όσα συμβάλλουν στην ευημερία των πολιτών, της γεωργίας και της βιοτεχνίας. το μυαλό της εφευρέθηκε πολλά χρήσιμα πράγματα. ασκεί και διδάσκει τη βιοτεχνία κάθε γυναίκας. αυτή είναι η θεά όλων των τεχνών και των τεχνών, της σοφίας και της επιστήμης. Ακολουθεί την εφαρμογή του νόμου και του νόμου, των δικαστηρίων και των λαϊκών συνελεύσεων. Ταυτόχρονα, είναι η θεά του πολέμου και μερικές φορές απεικονίζεται σε στρατιωτική θωράκιση.
2027 Adamant (διαμάντι) - μια πέτρα που έχει ένα τέτοιο φρούριο που αντλεί και κόβει άλλες πέτρες, χωρίς να βγαίνει από τη ζημιά. Αυτό το όνομα στην εκκλησιαστική λογοτεχνία δίνεται σε πολλούς αγίους (ειδικά στους πατέρες και τους δασκάλους της Εκκλησίας), διάσημο για την σταθερότητα της πίστης και του χαρακτήρα του.
2028 Ο Κρόνος ή ο Κρόνος (ή ο Χρόνος, χρόνος) είναι η εποχή του χρόνου, ο γιος του Ουρανού (ο ουρανός). κατέλαβε τα δικά του παιδιά, αλλά η σύζυγός του Ρέα έσωσε τον Δία και τον έκρυψε στα καλάμια της νήσου Δήλου, όπου τον έτρωγαν αιγών.
2029 Δίας (ή Δίας) - Ελληνορωμαϊκός θεός, σεβαστός ειδωλολάτρης του ουρανού και της γης, ο πατέρας όλων των θεών και των ανθρώπων.
2030 Ο Χανίμντε (ή ο Γανυμήδης) είναι ο γιος του βασιλιά Τροία, των καλύτερων θνητών που οι θεοί έχουν κλέψει στον ουρανό, έτσι ώστε να ζει εκεί για πάντα και να γεμίζει το κύπελλο με τον Δία. (Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Δίας τον έφερε είτε μέσα από τον αετό του, είτε στον εαυτό του με τη μορφή αετού). Στη συνέχεια, ο Ganimid γίνεται ο κυνηγός των θεών και ιδιαίτερα του Δία, που γίνεται το αγαπημένο του τελευταίου.
2031 Ο Ερμής (Ερμής) ή ο Ερμής θεωρήθηκε αγγελιοφόρος των θεών, προστάτης του εμπορίου και των ομιλητών και ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς ειδωλολατρικούς θεούς. (Έτσι άγνοια πληθυσμό πόλεις της Λύστρα και Λυκαονίας, εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τα θαύματα των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα, που ονομάζεται Βαρνάβα Δία, και ο Παύλος Ermiem, επειδή ήταν ο κύριος ομιλητής. - Πράξεις 14: 12 ).
2032 Ο Ηρακλής (Ηρακλής ή Ηράκλειος) ήταν γιος της βασίλισσας Αλκέννης και του θεού Δία. Υπηρέτησε ως το υπέρτατο ιδεώδες της ελληνικής ηρωικής δύναμης. ήταν εθνικός ήρωας των Ελλήνων.
2033 Ο Απόλλωνας (ο Φοίβος) είναι ο γιος του Δία και της Λατόνας, ενός από τους πιο αγαπητούς ομογενείς θεούς της Ελλάδας. Θεωρήθηκε θεός του ήλιου και πνευματικού διαφωτισμού, καθώς και η ευημερία του κοινού και της τάξης, ο θεματοφύλακας του νόμου, η θεότητα του μέλλοντος.
2034 Βάκχος (Διόνυσος) - ο γιος του Δία και της Σεμέλης, θεός του σταφύλια και το κρασί, την καρδιά δώρο το κρασί ευχάριστο ανθρώπων και σκορπίζει θλίψη και ανησυχία. Οι εορτασμοί προς τιμήν του Bacchus συνοδεύονταν από μια ισχυρή ανεξέλεγκτη.
2035 Ο Παλλάς βλέπε παραπάνω κάτω από τη λέξη Αθηνά.
2036 Αφροδίτη - Ελληνορωμαϊκή θεά της αγάπης, της ομορφιάς, της κομπασίας και της ακάθαρτης λαγνείας.
2037 Ο έπαρχος είναι ο ηγεμόνας μιας πόλης ή μιας περιοχής.
2038 Trivun (tribunes) - κάτι σαν συνταγματάρχης ή διοικητής της εταιρείας.
2039 Αυτοκράτορας Numerian βασίλεψε από 283 σε 284.
2040 Αλίμονο , δηλαδή στον ουρανό.
2041 Nitz - πρόσωπο, κάτω, στο πρόσωπό του.
2042 Αυτοί οι παλαιστές στα ρωμαϊκά τσίρκα είναι γνωστοί με το όνομα των μονομάχων.
2043 Σ 'αυτό το μέρος ήταν ένας αρχαίος σωλήνας νερού, προσαρμοσμένος από χριστιανούς στην ταφή των νεκρών.
2044 Ο θάνατος των ιερών μαρτύρων Χρυσάνθου και Δαρείου ακολουθήθηκε το 283. (Μερικοί από τον ίδιο θάνατο των ιερών μαρτύρων αναφέρονται σε 256, από την εποχή της βασιλείας του αυτοκράτορα Βαλεριανού).Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...