Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ 
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ 
ΤΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣΣτιχηρὰ, Τριῳδίου 
Ἦχος πλ. δ' 
Νηστεύοντες ἀδελφοὶ σωματικῶς, νηστεύσωμεν καὶ πνευματικῶς, λύσωμεν πάντα σύνδεσμον ἀδικίας, διαρρήξωμεν στραγγαλιάς, βιαίων συναλλαγμάτων· πᾶσαν συγγραφήν ἄδικον διασπάσωμεν, δώσωμεν πεινῶσιν ἄρτον, καὶ πτωχοὺς ἀστέγους εἰσαγάγωμεν εἰς οἴκους, ἵνα λάβωμεν παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, τὸ μέγα ἔλεος.
 
Ἦχος πλ. δ' 
Νηστεύοντες ἀδελφοὶ σωματικῶς, νηστεύσωμεν καὶ πνευματικῶς, λύσωμεν πάντα σύνδεσμον ἀδικίας, διαρρήξωμεν στραγγαλιάς, βιαίων συναλλαγμάτων· πᾶσαν συγγραφήν ἄδικον διασπάσωμεν, δώσωμεν πεινῶσιν ἄρτον, καὶ πτωχοὺς ἀστέγους εἰσαγάγωμεν εἰς οἴκους, ἵνα λάβωμεν παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἦχος πλ. δ' 
Μαρτυρικὸν 
Εἴ τις ἀρετή, καὶ εἴ τις ἔπαινος, πρέπει τοῖς Ἁγίοις· ξίφεσι γὰρ ἔκλιναν τοὺς αὐχένας, διὰ σὲ τὸν κλίναντα οὐρανούς, καὶ καταβάντα, ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν, διὰ σὲ τὸν κενώσαντα σαυτόν, καὶ μορφὴν δούλου λαβόντα, ἐταπεινώθησαν ἕως θανάτου, τὴν πτωχείαν σου μιμούμενοι ὧν ταῖς εὐχαῖς, κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Εἶτα, προσόμοια τοῦ Κυρίου Ἰωσὴφ 
Ἦχος β' 
Ὡς ὡράθης Χριστὲ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ 
Φεγγοβόλους ὑμᾶς, ὡς ἀστραπὰς εἰς πάντα Κόσμον, Ἰησοῦς ὁ νοητὸς ὄντως ἥλιος ἐξαποστείλας, ἀπεμείωσε ταῖς λαμπρότησι, τοῦ ὑμῶν ἐνθέου κηρύγματος, πλάνης τὸ σκότος, θεόπται Ἀπόστολοι, καὶ ἐφώτισε τοὺς ἐν ζόφῳ, τῆς ἀγνωσίας κεκρατημένους πονηρῶς, ὅνπερ ἐκδυσωπήσατε, καταπέμψαι καὶ ἡμῖν τὸν φωτισμόν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἦχος β' 
Ἀρετῶν Ἠλιού, προσεπιβὰς ἅρματι θείῳ, τῇ νηστείᾳ λαμπρυνθεὶς ἀνεφέρετο, ἐπὶ τὸ ὕψος τὸ οὐράνιον. Τοῦτον ζήλωσον, ταπεινὴ ψυχή μου καὶ νήστευσον, πάσης κακίας, καὶ φθόνου καὶ ἔριδος, καὶ τρυφῆς ἀπορρεούσης, καὶ ἐνηδόνου, ὅπως ὀδύνην χαλεπὴν ἐκφύγῃς, διαιωνίζουσαν, τῆς γεέννης ἐκβοῶσα τῷ Χριστῷ. Κύριε δόξα σοι. 

Ἕτερον τοῦ Κυρίου Θεοδώρου 
Ἦχος πλ. α' 
Ὅσιε Πάτερ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ 
Ἀπόστολοι θεῖοι, τοῦ Κόσμου θερμότατοι πρεσβευταί, καὶ τῶν ὀρθοδόξων προασπισταί, ἔχοντες παρρησίας τὸ κράτος, πρὸς Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν αἰτήσασθε, δεόμεθα πανσεβάσμιοι, ἵνα τῶν Νηστειῶν, τὸν ἀγαθὸν καιρόν, εὐμαρῶς ποιησώμεθα, καὶ τῆς ὁμοουσίου Τριάδος, τὴν χάριν δεξώμεθα. Μεγαλοκήρυκες ἔνδοξοι, εὔχεσθε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε
Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων ΜαρτύρωνΦανέντες ἐκ γῆς Μάρτυρες κεκρυμμένοι,
Αἴρουσι πᾶσαν ἐκ προσώπου γῆς βλάβην.
Εἰκάδα δευτερίην ἀνὰ σεπτὰ φάνη χθονὸς ὀστᾶ.


Όταν ο αγιότατος Πατριάρχης Θωμάς (βλέπε 21 Μαρτίου) ήταν στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης (607 - 610 μ.Χ.), ευρέθηκαν στην Πύλη Ευγενίου στήν Κωνσταντινούπολη τα Ιερά Λείψανα μερικών Αγίων Μαρτύρων, κρυμμένα κάτω από τη γη. (Πυλη Ευγενίου ή Μαρμαρόπορτα  (ήταν καλυμένη απο μάρμαρο). Δίπλα υπήρχε και ο Πύργος τού Ευγενίου, όπου ήταν δεμένη η μια άκρη της αλυσίδας που ἐκλεινε τον Κεράτιο Κόλπο. Η άλλη άκρη ήταν δεμένη στον Γαλατά. Αυτήν την αλυσίδα "παρέκαμψε" ο Μωάμεθ ο Πορθητής περνώντας μέσω της ξηράς (το σημερινό Μπέγιογλου ή Πέραν) τα πλοία του μέσα σ΄ένα βράδυ στον Κεράτιο κι αυτό αποτέλεσε την τελική πράξη της πολιορκίας τής Κωνσταντινούπόλης! ) .
Η Πύλη Ευγενίου ανήκε στά τείχη τού Κεράτιου Κόλπου, τα οποία ήταν χτισμένα σε απόσταση 40μ. απο την ακτἠ διότι όλη η διακίνηση των εμπορευμάτων απο και προς την Κωνσταντινούπολη γινόταν εδω και έπρεπε να υπάρχει χώρος. Το τείχος είχε μήκος 5.600μ., πάχος 3-4μ., 10μ.ύψος, εἰχε 110 πυργους (οχι σε ορισμενα σημεια οπως υπηρχαν στα χερσαια) και 17 πυλες.) Αμέσως έγινε ή ανακομιδή τους με ευλάβεια και σεβασμό, και με συνοδεία πολύ λάου. Κατά τη διάρκεια της ανακομιδής, πολλές και διάφορες ασθένειες θεραπεύτηκαν.

Αφού δε πέρασαν πολλά χρόνια, ο Θεός αποκάλυψε σ' ένα άνθρωπο κληρικό και καλλιγράφο, το Νικόλαο, ότι στον ίδιο τόπο εκείνο τον καλούμενο Ευγενίου, βρίσκονται κρυμμένα και τα Ιερά Λείψανα των Αποστόλων Ανδρόνικου και Ιουνίας (βλέπε 17 Μαΐου), τους οποίους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ως έξης: «Ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν τους συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἱ καὶ πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν ἐν Χριστῷ» (Ρωμ. ιστ´ 7).

Τον δωδέκατο αιώνα μ.Χ., στον τόπο ευρέσεως τών Ιερών Λειψάνων τών Αγίων Μαρτύρων χτίστηκε ένας μεγαλοπρεπή Ιερός Ναός απο τον αυτοκράτορα Ανδρόνικου (1183-1185).

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.
Ὡς ῥόδα νοητὰ καὶ χαρίτων ταμεῖα ἐφάνησαν ἐκ γῆς τὰ σεπτά. Ὕμνων σκηνή, πανένδοξοι μάρτυρες, Ἐκκλησίας ἑδραίωμα διαπνέοντα, τῶν ἰαμάτων τὴν χάριν καὶ παρέχοντα ὀσμὴν ζωῆς τοῖς ἐκ πόθου ὑμᾶς μακαρίζουσι.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἐκ τῆς γῆς ἐκλάμψαντες, φωστῆρος δίκην, ἀσεβείας ἅπασαν, ἀπεμειώσατε ἀχλύν, καί τούς πιστούς ἐφωτίσατε, Μάρτυρες θεῖοι, Τριάδος ὑπέρμαχοι. 

Ὁ Οἶκος
Ὡς ῥόδα μέσον ἀκανθῶν τὰ λείψανα, ἀνθοῦντα ὀσμήν ὀρθοδοξίας πηγάζετε ἐν κόσμῳ, Μάρτυρες ἔνδοξοι σεπτοί, κόσμου τὰ ὡραῖα ἀρνησάμενοι καλῶς, βασάνους ὑπεμείνατε, Βασιλεῖς ἀνομοῦντας ἠλέγξατε, τὸν Βασιλέα καὶ Δεσπότην τῶν ἁπάντων κηρύξαντες μετὰ παρρησίας· διὰ τοῦτο οὐρανοῦ τὰ κάλλη ὁρώντες, ἐκτενῶς ὑπὲρ ἡμῶν τήν ἱκεσίαν τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων προσάγετε, τῶν τελούντων ὑμῶν τὰ μνημόσυνα, Μάρτυρες θεῖοι, Τριάδος ὑπέρμαχοι.


Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ 
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ 
ΤΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


Ἦχος β' 
Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ 
Μετ' εἰρήνης διελθεῖν ἡμᾶς τοὺς ταπεινούς, τὴν προκαθάρσιμον εὐδόκησον τῶν Νηστειῶν, τῇ ἀφάτῳ φιλανθρωπίᾳ σου Χριστὲ ὁ Θεός, κατάβαλε τοῦ ἐχθροῦ τὰ πανουργεύματα, καὶ τῷ Σταυρῷ σου πάντας διάσωσον, ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια.


Ἦχος α' 
Πανεύφημοι Μάρτυρες ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ 
Παρθένος ἡ ἄσπιλος ποτέ, ἐπὶ ξύλου βλέπουσα· ὃν ἐξ ἀσπόρου γὰρ ἔτεκε, γαστρὸς μὴ φέρουσα, τὴν τῶν σπλάγχνων τρῶσιν, τρυχομένη ἔλεγεν· ὁ νεύματι κρατῶν κτίσιν ἅπασαν, πῶς ὡς κατάκριτος, ἐν Σταυρῷ ἐναπῃώρησαι; πάντως θέλων, σῶσαι τὸ ἀνθρώπινον.

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε 

Ο Άγιος Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας της Μεγάλης

Свт. Евстафий. Фреска. Церковь Христа Пантократора.
 Дечани. Сербия (Косово). Около 1350 года.
Άγιος Ευστάθιος. Τοιχογραφία (Fresco) τού έτους
περίπου 1350 μ.Χ. στην Εκκλησία του Χριστού Παντοκράτορα.
 Μονή Βισόκι Ντέτσανι. Κοσσυφοπέδιο. Σερβία.Свт. Евстафий Антиохийский. Фреска. Византия.
Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας. Τοιχογραφία (Fresco). 
Hν Eυστάθιος μέχρις ην ζων και πνέων,
Θεού κατ’ εχθρών ευσταθές μάλα πνέων.
Βιογραφία

O Άγιος Ευστάθιος, γεννήθηκε στη Σίδη της Παμφυλίας (άλλοι θεωρούν ότι καταγόταν από τους Φιλίππους της Μακεδονίας) το 260 μ.Χ. και υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες του 3ου μ.Χ. αιώνα. Διακρίθηκε για την μαχητικότητά του και την εμμονή του στη ορθή διδασκαλία του Ευαγγελίου.
Свт. Евстафий. 
Фреска храма св. Николая Орфанос. Салоники. XIV в
Άγιος Ευστάθιος.  
Τοιχογραφία (Fresco)  τού 14ου αιώνα μ.Χ. 
στον Ιερό Ναό τού Αγίου Νικολάου Ορφανού στην  Θεσσαλονίκη. Свт. Евстафий. 
Фреска монастыря Грачаница. 
Косово. Сербия. Около 1318 г.
Άγιος Ευστάθιος. 
Τοιχογραφία (Fresco) τού έτους 1318 μ.Χ. 
στην   Ιερά Μονή Γρατσάνιτσα,
 Κοσσυφοπέδιο. Σερβία 
Στην αρχή διέλαμψε σαν επίσκοπος Βερροίας στη Συρία, όταν και συμμετείχε στην Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας. Το 323 μ.Χ. εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας της μεγάλης, θέση την οποία χρησιμοποίησε για την διάδοση αλλά και στερέωση της ορθοδοξίας και συνδεόταν διά στενής φιλίας με τον Άγιο Όσιο, Επίσκοπο Κορδούης (τιμάται 27 Αυγούστου).


Το 330 μ.Χ. όμως, οι κακόδοξοι Αρειανοί, συνεκάλεσαν Σύνοδο εις βάρος του Ευσταθίου με την κατηγορία ότι ήταν οπαδός της αίρεσης του Σαβέλλιου. Δωροδόκησαν μάλιστα κάποια γυναίκα ελευθέριων ηθών, η οποία παρουσιάσθηκε στη Σύνοδο και κατήγγειλε ότι είχε σχέση μαζί του και από τη σχέση αυτή απέκτησε και παιδί. Κατόρθωσαν βεβαίως να επιτύχουν την εξορία του Aγίου στην Τραϊανούπολη της Θράκης όπου και εκοιμήθη οσιακά το 360 μ.Χ.

Αρκετά χρόνια μετά την κοίμησή του, η αλήθεια αποκαταστάθηκε και ο Ευστάθιος ανακηρύχθηκε Άγιος της Eκκλησίας μας.


Свт. Евстафий, еп. Антиохийский. 
Миниатюра из Минология. Нач. XI в. 
Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας..
 Μικρογραφία (Μινιατούρα) τού 11ου αιώνα μ.Χ. απο Μηνολόγιο
Свт. Евстафий, еп. Антиохийский. 
Миниатюра из греко-груз. руокписи. XV в.
Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας..
 Μικρογραφία (Μινιατούρα) τού 15ου αιώνα μ.Χ. 
απο Ελληνικό Χειρόγραφο
Το έτος 482 μ.Χ. μεταφέρθηκαν τα ιερά λείψανα του Αγίου από την Τραϊανούπολη στην Αντιόχεια.

Τέλος, θαυμάσιο εγκωμιαστικό λόγο για τον Άγιο Ευστάθιο εξεφώνισε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας ἔμπλεως σοφίας πέλων, ὁμοούσιον Πατρὶ τὸν Λόγον ἐν τῇ συνόδῳ τῇ πρώτῃ ἐκήρυξας, καὶ διωγμοῖς ὁμιλήσας καὶ θλίψεσιν δόξης ἀρρήτου μετέσχες, Εὐστάθιε. Πάτερ ὅσιε Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ 
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ 
ΤΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ἦχος πλ. α' 
Ὅσιε Πάτερ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ 
Δεῦτε προθύμως, τὸ στερρὸν ὅπλον τῆς Νηστείας, ἔχοντες ὡς θυρεόν, πᾶσαν μεθοδείαν πλάνης τοῦ ἐχθροῦ, ἀποστρέψωμεν πιστοί, μὴ θελχθῶμεν ταῖς ἡδοναῖς τῶν παθῶν, μὴ τὸ πῦρ τῶν πειρασμῶν δειλιάσωμεν, δι' ὧν Χριστὸς ὁ φιλάνθρωπος, βραβείοις τῆς ὑπομονῆς στεφανώσει ἡμᾶς· ὅθεν παρρησίᾳ προσευχόμενοι, προσπίπτομεν κραυγάζοντες, αἰτούμενοι εἰρήνην, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.


Θεοτοκίον
Τὸν συνάναρχον Λόγον
 ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ
Ἡ τὸ Ἄνθος τὸ θεῖον, ῥίζα βλαστήσασα, κιβωτὲ καὶ λυχνία, καὶ στάμνε πάγχρυσε, ἁγία τράπεζα ζωῆς, τὸν ἄρτον φέρουσα, ὡς Υἱόν σου καὶ Θεὸν ἐκδυσώπησον αὐτόν, σὺν τῷ ἁγίῳ Προδρόμῳ, τοῦ οἰκτειρῆσαι καὶ σῶσαι, τοὺς Θεοτόκον ὁμολογοῦντάς σε.  

Ο Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος ΚατάνηςΟἰ μὲν νεκρὸς Λέοντος, εἶ δ' οἵου πύθῃ,
Πάντως ἐροῦμεν. Τοῦ προέδρου Κατάνης.
Εἰκάδι ἀμφὶ Λέοντα χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευσαν.

Βιογραφία

Ο Άγιος Λέων εγεννήθηκε στη Ραβέννα της Ιταλίας από γονείς ευλαβείς και ευγενείς. Ο Άγιος Νικόδημος αναφέρει ότι ο Όσιος Λέων έζησε στην εποχή του Λέοντος του Σοφού (886 - 912 μ.Χ.). Αφού εσπούδασε, εχειροτονήθηκε πρεσβύτερος στη Ραβέννα και αργότερα εξελέγη για την καθαρότητα και πνευματικότητα του βίου αυτού Επίσκοπος Κατάνης της Σικελίας. Έγινε προστάτης των ορφανών και των χηρών, εδίδασκε και ενουθετούσε το ποίμνιό του και έκτισε το ναό της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας (βλέπε 13 Δεκεμβρίου). Ο Άγιος διακρίθηκε, επίσης, για τους αγώνες του κατά των αιρετικών, τους οποίους ενίκησε και εντρόπιασε όχι μόνο με λόγια αλλά και με κείμενα.

Свт. Лев с житием. Мастерская Богатыревых. Икона. Невьянск. 1818 г. 90 х 55. Областной краеведческий музей. Екатеринбург.
Ο Άγιος Λέων με τον βίο του. Εικόνα τού έτους 1818 μ.Χ. απο το Εργαστήρι Bogatyrev. Τώρα ευρίσκεται στο Περιφερειακό Μουσείο Σβερντλόφσκ στο Γεκατερίνμπουργκ ή Αικατερίνμπουργκ, που είναι πόλη στο κεντρικό μέρος της Ρωσίαςμε 1.349.772 κατοίκους είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Είναι και πρωτεύουσα και διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας ΣβερντλόφσκΟ Άγιος Θεός τον επροίκισε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Και τον μάγο Ηλιόδωρο που είχε πλανέψει πολλούς με μαγείες, μετά από προσευχή τον κατέκαψε με φωτιά, επειδή εκαυχόταν ότι μπορούσε να κάνει τα πάντα και ότι δεν εφοβόταν την φωτιά. Βλέποντας οι πιστοί το θαύμα αυτό κατεπλάγησαν . Αμέσως το περιστατικό αυτό διαδόθηκε στη Βασιλεύουσα. Για το λόγο αυτό ο Άγιος προσκλήθηκε από τους βασιλείς Λέοντα Δ΄ (775 - 780 μ.Χ.) και Κωνσταντίνο ΣΤ΄ (780 - 798 μ.Χ.) στην Κωνσταντινούπολη, όπου αξιώθηκε πολλών τιμών.


Ο Άγιος Λέων εκοιμήθηκε με ειρήνη το 785 μ.Χ. και το σεπτό λείψανό του ενταφιάσθηκε στο ναό της Αγίας Λουκίας. Преподобный Лев Катанский, епископ.Миниатюра Минология Василия II. Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека. Рим.
Άγιος Λέων Επίσκοπος Κατάνης  .  Μικρογραφία (Μινιατούρα) 
στό Μηνολόγιο τοῦ Βασίλειος Β '. 985 μ.Χ. Κωνσταντινούπολη. 
Τώρα εὑρίσκεται στήν Βιβλιοθήκη τοῦ Βατικανοῦ. Ρώμη


Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἱερέων ἀκρότης, εὐσεβείας διδάσκαλος καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, ἱεράρχα πανόλβιε· ἠθῶν γὰρ οὐρανίων τῷ φωτί, τοῦ Πνεύματος πλουτήσας τὴν ἰσχύν, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας καὶ τὰς ψυχάς, Λέων, τῶν προσιόντων σοι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι, δόξα, τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Λέων, πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.Минея - Февраль (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναῖο - Φεβρουάριος (τεμάχιο). Εἰκονίδιο στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα μ.Χ. στήνἘκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας 

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τήν ἐν πρεσβείαις.
Τόν ἀπό βρέφους Κυρίῳ ἀνατεθέντα, καί ἐκ σπαργάνων τήν χάριν ἀνειληφότα, πάντες τοῖς ᾄσμασι στεφανώσωμεν, Λέοντα τόν φωστῆρα τῆς Ἐκκλησίας καί πρόμαχον· αὐτῆς γάρ ὑπάρχει τὸ στήριγμα.
Κάθισμα
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Μέγας ἥλιος τῇ οἰκουμένῃ, ἀνατέταλκας τῶν ἀρετῶν σου, ἀναλάμψει καὶ θαυμάτων λαμπρότητι, φωταγωγήσας Πιστῶν τὰ συστήματα, καὶ ἀφανίσας παθῶν ἀμαυρότητα· Λέον Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν, τὸ μέγα ἔλεος.

Ὁ Οἶκος
Τράνωσόν μου τὴν γλῶσσαν Χριστέ μου, καὶ παράσχου μοι λόγον, ὁ τῶν λόγων δοτήρ, καὶ παροχεὺς τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἵνα ἰσχύσω ἐγκωμιάσαι τοῦ σοφοῦ Ἱεράρχου τόν βίον ὅλον, ὃν ἐν τῇ γῇ διαπύρῳ ἀγάπῃ ἐτέλεσε, καὶ εἴληφεν οὐρανόθεν τῶν ἀπείρων θαυμάτων τὸ πέλαγος, καὶ τῶν δογμάτων τὴν δύναμιν, δι' ὧν τὴν Ἐκκλησίαν κατηύγασεν· αὐτῆς γὰρ ὑπάρχει τὸ στήριγμα.


Λέων της Κατάνια

Από την Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Άγιος Λέων της Κατάνια, το παρατσούκλι Thaumaturgus (Μάιος 709-20 Φεβρουάριο του 789) ήταν το δέκατο πέμπτο επίσκοπος της Κατάνια, φημίζεται επίσης για την αγάπη του και τη φροντίδα προς τους φτωχούς. Ημέρα της γιορτής του, εμφανίζεται στις 20 Φεβρουαρίου, [1] [2] την ημέρα του θανάτου του στο οποίο είναι σεβαστό ως άγιος τόσο απόΡωμαιοκαθολικούς και από την Ορθόδοξη Εκκλησία . Έζησε στο χρονικό διάστημα μεταξύ της βασιλείας των αυτοκρατόρωνΙουστινιανού Β ' και Κωνσταντίνου Δ . Αγωνίστηκε κυρίως κατά του παγανισμού και μαγεία εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη στη βυζαντινή Σικελία .
Έφυγε από τη μνήμη της θαύματα και φιλανθρωπικά έργα, μια αξιοθαύμαστη αποστολικό που τον άξιζε ελληνικά επίθετο του.Για τους ιθαγενείς της Κατάνια ήταν απλά Λεόνε "il Maraviglioso" (Θαυματουργού ή αυτός που κάνει θαύματα).
Κατάνια αφιερωμένο σε αυτόν μια περιφερειακή προάστιο χτισμένο γύρω από την ομώνυμη Καθολική Ενορία, αλλά ακόμη και το όνομα του μοναδικού Ανατολική Ορθόδοξη εκκλησία της πόλης, έτρεφε σε ένα ναό που εξακολουθεί να διατηρεί την πρωταρχική όνομα του Αγίου Μιχαήλ ο Lesser, αποκαταστάθηκε πρόσφατα και εγκαινιάστηκε και πάλι για να το σκοπός.
Αυτός είναι, άλλωστε, ο πολιούχος της Σικελίας περιοχές της Rometta , Longi και Sinagra . Το χωριουδάκι Saracena στηνΚαλαβρία τον πανηγυρίζει δύο φορές το χρόνο, την άνοιξη και το τέλος του καλοκαιριού.

Η ζωή 

Λέων γεννήθηκε στη Ραβέννα και πολύ νεαρά έγινε Βενεδικτίνων , στη συνέχεια μετακόμισε και betook τον εαυτό του σε Ρέτζιο Καλάμπρια στη νότια Ιταλία, όπου ο τοπικός επίσκοπος Κύριλλος τον διόρισε αρχιδιάκονος. Τέτοιων ενεργειών έμεινε μέχρι επισκοπική εκλογή του για την κενή επισκοπή της Κατάνια.
Ένας τοπικός θρύλος ισχυρίζεται ότι οι Catanians, ο οποίος χρειάζεται ένα νέο επίσκοπο, είχε ένα συλλογικό όνειρο όπου ένας άγγελος τους πρότεινε να ψάξετε για το επιλεγμένο πρόσωπο στο Καλαβρίας πόλη Ρέτζιο όπου ένας άνδρας στην οσμή της ιερότητας ζούσε σε μια σκήτη. Αυτό ξένος θα είχε γίνει το σωστό οδηγό για την πλήρωση θέση παρόμοια. Κατά την πρώτη Λέων ήταν διστακτικοί, όπως ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του δεν αξίζει για αυτή τη δοκιμασία έτσι δεν δέχθηκε και αποφάσισε να αντικρούσει ευγενικά τέτοια περίληψη αναγνώριση. Στη συνέχεια, όταν οι άπειροι άγρα πελατών από την Κατάνια έγινε αναμφίβολα και εγκάρδια, έπεισε επιτέλους. Στην πραγματικότητα, σε 765 διορίστηκε για να αποφανθεί επί της κοινοτικής των χριστιανών.
Στην επερχόμενη εποχή, σε κάθε περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (από τους οποίους Κατάνια με ολόκληρη τη Σικελία ήταν μια κυριαρχία) άρχισε η σφοδρή και ακατάσχετη καταστροφή των ιερών εικόνων, το λεγόμενο " εικονομαχία ", η οποία Λέων ανοιχτά σε αντίθεση με.
Λόγω της σκληρότητας του, ο Βυζαντινός Διοικητής της Σικελίας διέταξε τη σύλληψή του, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει την Κατάνια και να βρουν καταφύγιο στην Τυρρηνική εδάφη του νησιού. Περιπλανήθηκε για πολλά χρόνια μέσα από τα ξυλώδη Nebrodian ύψη, στα ίχνη των Longi και Sinagra , προστατεύονται από τους ανθρώπους που τον αναγνώρισε ως ένθερμος αντίπαλος της αυτοκρατορικής εξουσίας.
Έφτασε, κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς οδοιπορικό ένα μέρος που ονομάζεται Rometta . Εδώ, για το Monti Peloritani υποστήριξη Μεσίνα , έζησε σε μια σπηλιά που κούφιο όλα από τον εαυτό του με πολύ τα χέρια και τα νύχια του. Λίγο μετά, όταν η δίωξη του έμοιαζε να ηρεμήσει ήταν σε θέση να επανέλθει στην Κατάνια, όπου ανακτηθούν επισκοπή του για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με περισσότερη δύναμη από ποτέ ενάντια στους νόμους εικονομάχων και των νέων και την αυξανόμενη παφλασμοί της αιρέσεως.
Πέθανε στην Κατάνια στις 20 Φεβρουαρίου 789.

Μια Catanian μύθος: η θαυματουργός και η πλανευτής 

Σύμφωνα με έναν τοπικό λογαριασμό, μεταξύ των υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από το να ανατεθεί με την επισκοπή, υπήρχε ένας χαρακτήρας που ονομάζεταιΗλιόδωρου . Catanian αξιωματούχος της ευγενούς γέννησης, πιθανώς αρνήθηκε χριστιανική πίστη του, λόγω του φθόνου και της οργής για την επιλογή τόσο ξαφνικό και ανεξήγητο με τον ίδιο, που φέρει κακία προς το γεννηθεί στο εξωτερικό υποψήφιο και τους συμπολίτες του.
Για το λόγο αυτό, άρχισε να αφιερώσει τον εαυτό του για να τον αποκρυφισμό και τη μαγεία με μοναδικό στόχο να αναπτυχθούν σε Λέοντα χειρότερη αντίπαλος και δυσώδης οχλούντα να συναρπάζει και να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα με κάθε είδους wizardries περιστασιακή θεατές του, προκειμένου να αποκτήσει εύκολα συμβατό οπαδούς.
Από την άλλη πλευρά, ο Leo πάντα προσπάθησαν ειρηνικά να πείσει Ηλιόδωρου ότι η συμπεριφορά και deviltries του ήταν καλά wrong.But μάταια. Συναντήθηκαν ο ένας τον άλλο για τελευταία φορά στις 778 μ.Χ. και τελική διαφωνία τους, θα έχουν μια μεγάλη ηχώ σε όλη τη Σικελία, για να ανακάμψει ακόμα και στην αυτοκρατορική αυλή της Κωνσταντινούπολης.
Κατά τη διάρκεια μιας μαζικής χοροστατούντος του Αγίου Ποιμενάρχης στην πάλαι ποτέ τη μητέρα-εκκλησία της Κατάνια, Ηλιόδωρου θορυβωδώς έσπευσαν στον κυρίως ναό, slinking μακριά κατά μήκος των στασίδια να spellbind και συγχύσει τους πιστούς απορροφημένος στο Sunday ιεροτελεστία. Σε περαιτέρω εκδοχές της ίδιας ιστορίας, πολλοί παραμυθάδες τον θέλουν να φωνάζουν μέσα στο ναό κατά την ομοιότητα του ένα μαύρο ελέφαντα ή με τη συνοδεία ενός παχύδερμο σάλπισμα.
Λέων αναγκάστηκε να συνάψει τη Λειτουργία και προσδιορίστηκε για τον τερματισμό αυτών των βρυχάται witcheries έσυρε μακριά από το βωμό και ανάγκασε τον τρόπο του μέσω των ενορίτες να αντιμετωπίσει η «δαιμονική γελωτοποιός». Διαταραγμένος από θλίψη, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλες οι ήπιες προσεγγίσεις του και επιχειρηματολογίες ασθενής δεν θα ήταν αποδοτική πια. Έτσι, αποφάσισε να τολμήσει ότι ασεβή μάγος για να δείξει στο κοινό και να αποδείξει ξηρά αυτός που πρέσβευε την rightest θρήσκευμα.
Μετά την παραγγελία για να συσσωρεύσουν ξύλο για μια πυρά σε ένα κλίβανο στο εσωτερικό των στενών Αχιλλείου Ιαματικά Λουτρά, Λέων τυλίγει ξαφνικά τουΩμοφόριο γύρο του σαν χαμένος αγύρτη σύροντάς τον προς την επιλεγμένη θέση όπου η balefire ήταν ήδη τρίξιμο. Και οι δύο αμέσως διπλώνει με υψηλότερο φλόγες που μεταμόρφωσε διαγραμμίσεις και τα ρούχα τους σε κάρβουνα.
Μόνο Λέων θα επιβιώσουν σε αυτή τη δοκιμή της faith.He βγήκε από πυρά με άθικτη άμφια που κράτησε λάμπει σχετικά αλώβητη body.The του άλλου απρόθυμοι διαγωνιζόμενος ήταν μοιραίο να υποκύψει αντ 'αυτού. Τα μόνα ίχνη της κηδείας του σωρού του ήταν, ως πραγματικότητα, μια μάζα του καπνίσματος και λαμπερή στάχτες.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...